Przejdź do stopki

NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE 2009-2018

Treść

 

 
KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W CZERNICY
OGŁASZA NABÓR
na stanowisko: ds. organizacyjnych
 
 
I. Nazwa i adres podmiotu organizującego nabór: 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kolejowa 3
55-003 Czernica
 
II. Miejsce i wymiar czasu pracy: 
Wymiar etatu: - 1 etat  
Miejsce wykonywania pracy:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kolejowa 3
55-003 Czernica
 
III. Określenie stanowiska:  podinspektor
 
IV. 1 Wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku :
1)      wykształcenie wyższe (preferowane o kierunku administracyjnym , ekonomicznym)
2)      znajomość przepisów w zakresie funkcjonowania samorządu gminnego,
3)      podstawowa znajomość przepisów o pomocy społecznej,
4)      praktyczna znajomość instrukcji kancelaryjnej dla organów gminy i związków międzygminnych,
5)      znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
6)      bardzo dobra praktyczna umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Internetu, strony internetowej),
7)      umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
8)      niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
9)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
10)  nieposzlakowana opinia.
 
    2. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które jest przeprowadzany
        nabór :
1)      samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, kreatywność,
2)      umiejętność dobrej organizacji własnej pracy,
3)      umiejętność pracy pod presją czasu,
4)      umiejętność pracy w zespole,
5)      staż pracy w administracji publicznej na podobnym stanowisku,
6)      dobra znajomość języka angielskiego
 
V.   Zakres  wykonywanych zadań na stanowisku:
 
1)      prowadzenie sekretariatu Ośrodka,
2)      obsługa interesantów Ośrodka,
3)      obsługa elektronicznego systemu obiegu dokumentów i elektronicznej skrzynki podawczej, strony internetowej GOPS,
4)      wykonywanie czynności w zakresie   Administracji Bezpieczeństwa Informacji,
5)      zaopatrzenie Ośrodka w materiały biurowe,
6)      organizacja systemu pierwszej pomocy w ośrodku,
7)      współudział we wskazanych przedsięwzięciach realizowanych przez Ośrodek (imprezy
integracyjne, działania środowiskowe,, akcje społeczne, itp. ),
8)      obsługa organizacyjna spotkań i narad koordynacyjnych,
9)      prowadzenie spraw z zakresu przyznawania  zasiłków i stypendiów  socjalnych,
10) wykonywanie innych czynności na polecenie kierownika ośrodka.
 
VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia :
  • list motywacyjny,
  • curriculum vitae,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie oraz wykształcenie,
  • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „REKRUTACJA”
w terminie : do dnia 26 października  2010  roku
pod adresem :
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kolejowa 3
55-003 Czernica
 
Aplikacje, które wpłyną do ośrodka  po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 
Zasady rekrutacji : wyboru kandydata dokona komisja rekrutacyjna powołana przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy, po przeprowadzeniu wstępnej selekcji oraz rozmowy kwalifikacyjnej. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby spełniające kryteria formalne zostaną powiadomione indywidualnie telefonicznie (proszę o podanie nr telefonu kontaktowego).
Informacja o ostatecznych wynikach rekrutacji zostanie zamieszczona na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czernica i tablicy ogłoszeń GOPS.
 
Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr telefonu:  71 318-01-80 
 
Czernica, dnia 15.10.2010 rok
 
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy
mgr  Krystyna Zaraś