Przejdź do stopki

NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE 2009-2018

Treść

 

KIEROWNIK

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W CZERNICY

OGŁASZA NABÓR

na stanowisko:  podinspektor ds. kadr i płac

 

 

I. Nazwa i adres podmiotu organizującego nabór: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kolejowa 3

55-003 Czernica

 

II. Miejsce i wymiar czasu pracy: 

Wymiar etatu: - ½ etatu

Miejsce wykonywania pracy:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kolejowa 3

55-003 Czernica

 

III. Określenie stanowiska:  podinspektor

 

IV. Wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku :

·         posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego UE,

·         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

·         niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

·         wykształcenie wyższe, preferowane  prawo pracy, ekonomiczne lub pokrewne, administracyjne,

·         dobra znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz przepisów z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych,

·         doświadczenie na podobnym stanowisku minimum 2 lata,

 

       Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które jest przeprowadzany

        nabór :

·         biegła znajomość programu Płatnik oraz pakietu MS Office,

·         umiejętność    obsługi systemu kadrowo-płacowego,

·         znajomość obsługi konta bankowego przez Internet,

·         kreatywność i samodzielność w aktualizowaniu wiedzy,

·         dokładność, terminowość, rzetelność

 

V.   Zakres odpowiedzialności i uprawnień na zajmowanym stanowisku:

Do zadań pracownika ds. księgowości należeć będzie:

1)      prowadzenie pełnej dokumentacji płacowo – kadrowej pracowników,

2)      zakładanie i aktualizacja teczek akt osobowych pracowników,

3)      naliczanie wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę,

4)      przygotowanie i rozliczanie umów cywilno-prawnych,

5)      sporządzanie deklaracji ZUS, PIT, rozliczanie podatku i przygotowanie deklaracji podatkowych,

6)      obsługa kadrowa pracowników,

7)      nadzór i rozliczanie czasu pracy,

8)      prowadzenie i ewidencja księgowa funduszu socjalnego,

9)      prowadzenie i ewidencja gospodarowania środkami ochrony indywidualnej,

10)   prowadzenie ksiąg inwentarzowych wyposażenia i środków trwałych,

11)   sporządzanie sprawozdań budżetowych i sprawozdań statystycznych wymaganych przez      Główny Urząd Statystyczny,

12)   wykonywanie innych czynności na polecenie kierownika ośrodka.

 

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia :

  • list motywacyjny,
  • curriculum vitae,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie oraz wykształcenie,
  • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „REKRUTACJA”

w terminie : do dnia 20 czerwca  2010  roku

pod adresem :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kolejowa 3

55-003 Czernica

 

Aplikacje, które wpłyną do ośrodka  po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

Zasady rekrutacji : wyboru kandydata dokona komisja rekrutacyjna powołana przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy, po przeprowadzeniu wstępnej selekcji oraz rozmowy kwalifikacyjnej. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby spełniające kryteria formalne zostaną powiadomione indywidualnie telefonicznie (proszę o podanie nr telefonu kontaktowego).

Informacja o ostatecznych wynikach rekrutacji zostanie zamieszczona na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czernica

 

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr telefonu:  71 318-01-80 

 

Czernica, dnia 02.06.2010 rok

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy

mgr Krystyna Zaraś