Przejdź do stopki

NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE 2009-2018

Treść


KIEROWNIK

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

 

W CZERNICY

 

 

OGŁASZA NABÓR

 

 

na stanowisko: inspektor ds. kadr i płac

 

 


 

I. Nazwa i adres podmiotu organizującego nabór: 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

 

ul. Kolejowa 3

 

 

55-003 Czernica

 


 

II. Miejsce i wymiar czasu pracy: 

 

 

Wymiar etatu: - ½ etatu

 

Miejsce wykonywania pracy:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

ul. Kolejowa 3

 

 

55-003 Czernica

 


 

III. Określenie stanowiska:  inspektor

 


 

IV. Wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku :

 

 • posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego UE,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

 •  

  niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

   

 •  

  wykształcenie wyższe, preferowane prawo pracy, ekonomiczne lub pokrewne, administracyjne,

   

 •  

  dobra znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz przepisów z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych,

   

 •  

  doświadczenie na podobnym stanowisku minimum 2 lata,

   


Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które jest przeprowadzany

 

nabór :

 

 •  

  biegła znajomość programu Płatnik oraz pakietu MS Office,

   

 •  

  umiejętność obsługi systemu kadrowo-płacowego,

   

 •  

  znajomość obsługi konta bankowego przez Internet,

   

 •  

  kreatywność i samodzielność w aktualizowaniu wiedzy,

   

 •  

  dokładność, terminowość, rzetelność

    

V. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na zajmowanym stanowisku:

 

 

Do zadań pracownika ds. księgowości należeć będzie:

 

 1.  

  prowadzenie pełnej dokumentacji płacowo – kadrowej pracowników,

   

 2.  

  zakładanie i aktualizacja teczek akt osobowych pracowników,

   

 3.  

  naliczanie wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę,

   

 4.  

  przygotowanie i rozliczanie umów cywilno-prawnych,

   

 5.  

  sporządzanie deklaracji ZUS, PIT, rozliczanie podatku i przygotowanie deklaracji podatkowych,

   

 6.  

  obsługa kadrowa pracowników,

   

 7. nadzór i rozliczanie czasu pracy,

 8.  

  prowadzenie i ewidencja księgowa funduszu socjalnego,

   

 9.  

  prowadzenie i ewidencja gospodarowania środkami ochrony indywidualnej,

   

 10.  

  prowadzenie ksiąg inwentarzowych wyposażenia i środków trwałych,

   

 11.  

  sporządzanie sprawozdań budżetowych i sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny,

   

 12.  

  wykonywanie innych czynności na polecenie kierownika ośrodka.

   


 

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia :

 

 • list motywacyjny,

 • curriculum vitae,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie oraz wykształcenie,

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

 •  

  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

   


Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „REKRUTACJA”

w terminie : do dnia 20 czerwca 2010 roku

pod adresem :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

ul. Kolejowa 3

 

55-003 Czernica


 

Aplikacje, które wpłyną do ośrodka po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 


 

Zasady rekrutacji : wyboru kandydata dokona komisja rekrutacyjna powołana przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy, po przeprowadzeniu wstępnej selekcji oraz rozmowy kwalifikacyjnej. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby spełniające kryteria formalne zostaną powiadomione indywidualnie telefonicznie (proszę o podanie nr telefonu kontaktowego).

 

Informacja o ostatecznych wynikach rekrutacji zostanie zamieszczona na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czernica


Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr telefonu:  71 318-01-80 


 

Czernica, dnia 02.06.2010 rok

 


 

Kierownik

 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy

 

mgr Krystyna Zaraś