Przejdź do stopki

NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE 2009-2018

TreśćNabór na stanowisko głównego księgowego Dobrzykowice, 25.03.2010 r.


 


 


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrzykowicach


ogłasza nabór


na stanowisko głównego księgowego


 


 


I. Nazwa i adres podmiotu organizującego nabór:


Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach


Dobrzykowice, ul. Szkolna 1


55-002 Kamieniec Wrocławski


II. Miejsce i wymiar czasu pracy:


Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach


Dobrzykowice, ul. Szkolna 1


55-002 Kamieniec Wrocławski


Wymiar czasu pracy: ½ etatu


III. Określenie stanowiska:


Główny Księgowy


IV. Wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:


Wykształcenie:


- ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia


zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej


trzyletniej praktyki w księgowości


lub


- ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła zawodowa o kierunku rachunkowość


i posiadanie co najmniej sześcioletniej praktyki w księgowości,


- znajomość księgowości budżetowej.


Posiadanie obywatelstwa polskiego.


Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.


Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.


Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór:


1. Znajomość przepisów z zakresu:


- ustawy o finansach publicznych, rachunkowości, przepisów dotyczących zamówień


publicznych, podatków, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, Karty Nauczyciela,


kodeksu postępowania administracyjnego,;


2. Dobra znajomość obsługi komputera w zakresie Windows, DOS;


3. Umiejętność dobrej organizacji pracy;


4. Umiejętność tworzenia wewnętrznych aktów prawnych i projektów umów.


V. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na zajmowanym stanowisku:


Do obowiązków głównego księgowego należeć będzie:


1. Prowadzenie pełnej księgowości placówki oraz naliczanie wynagrodzeń;


2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;


3. Przygotowanie danych do opracowania planów finansowych jednostki, dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;


4. Dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;


5. Ewidencja księgowa funduszu socjalnego;


6. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych wyposażenia i środków trwałych;


7. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystycznych;


8. Prowadzenie całokształtu spraw dotyczących Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz naliczanie i odprowadzanie podatku od wynagrodzeń;


9. Sporządzanie list płac i wszystkich czynności z tym związanych (prowadzenie kart wynagrodzeń i analityki związanej z kontami potrąceń wynagrodzeń);


10. Wykonywanie innych czynności na polecenie dyrektora szkoły.


VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:


List motywacyjny


Curriculum Vitae


Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, doświadczenie i dodatkowe umiejętności kandydata;


Aktualne zaświadczenie o niekaralności;


Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz


o korzystaniu z pełni praw publicznych;


Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy głównego księgowego;


Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.


Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Rekrutacja”


W terminie: do dnia 12.04.2010 r.


Pod adresem:


Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach


Dobrzykowice, ul. Szkolna 1


55-002 Kamieniec Wrocławski


Aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.


Zasady rekrutacji: wyboru kandydata dokona komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzykowicach po przeprowadzeniu wstępnej selekcji oraz rozmowy kwalifikacyjnej.


O terminie rozmowy kwalifikacyjnej, osoby spełniające kryteria formalne zostaną powiadomione indywidualnie telefonicznie (proszę o podanie nr telefonu kontaktowego).


Informacja o ostatecznych wynikach rekrutacji zostanie zamieszczona na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czernica.


Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr telefonu: 71 318 55 81


 


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrzykowicach


mgr Anna Włodarczyk


 


Dobrzykowice, 25.03.2010 r.