Przejdź do stopki

NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE 2009-2018

Treść

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

OGŁASZA NABÓR

               na stanowisko głównej księgowej

 

 

I. Nazwa i adres podmiotu organizującego nabór: 

Zespół Szkół w Chrząstawie Wielkiej , ul. Wrocławska 19, 55-003 Czernica

II. Miejsce i wymiar czasu pracy: 

Wymiar etatu: - ½ etatu

Miejsce wykonywania pracy:

Zespół Szkół w Chrząstawie Wielkiej , ul. Wrocławska 19, 55-003 Czernica

 

III. Określenie stanowiska: 

Główna Księgowa

 

IV. Wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku :

       posiada wykształcenie - ukończyła:

a) ekonomiczne jednolite studia magisterskie, wyższe studia ekonomiczne zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe
lub,

b) średnią, policealną lub pomaturalną szkołę zawodową o kierunku ekonomia lub pokrewne (rachunkowość) i posiada co najmniej 24 m-cy praktyki w księgowości

lub,

c) szkołę średnią i jest w trakcie studiów kierunkowych ekonomicznych lub rachunkowości i posiada co najmniej 36 m-cy praktyki w księgowości,

oraz:

  • posiadanie obywatelstwa polskiego,
  • ukończenie 20 roku życia,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
  • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

 

Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór :

     znajomość przepisów z zakresu:

- kodeks postępowania administracyjnego,

- finansach publicznych,

- rachunkowości,

- ustawy Karta Nauczyciela i rozporządzeń płacowych do niej wydanych,

    dobra znajomość obsługi komputera w zakresie Windows, DOS,

    znajomość programu finansowo-księgowego „ProgMan”,

    znajomość obsługi konta bankowego przez Internet,

    doświadczenie w pracy z klientem,

    umiejętność dobrej organizacji pracy,  

    umiejętność pracy pod presją czasu.

 

V.   Zakres odpowiedzialności i uprawnień na zajmowanym stanowisku:

Do zadań pracownika ds. księgowości należeć będzie:

a)     prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej,

b)    wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

c)     dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem  

       finansowym,

d)    dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji   

      gospodarczych  i finansowych,

e)     ewidencja księgowa funduszu socjalnego.

f)      dekretowanie dowodów księgowych,

g)     księgowanie dowodów przy użyciu programu komputerowego „ProgMan”,

h)     prowadzenie analityki kasy zapomogowo-pożyczkowej i mieszkaniowej,

i)      prowadzenie ksiąg inwentarzowych wyposażenia i środków trwałych,

j)      sporządzanie sprawozdań budżetowych i sprawozdań statystycznych wymaganych przez      

        Główny Urząd Statystyczny,

k)     wykonywanie innych czynności na polecenie dyrektora Szkoły.

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

  • list motywacyjny,
  • curriculum vitae,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie oraz wykształcenie,
  • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „REKRUTACJA”

w terminie : do dnia 30 października 2009 roku

pod adres:

 Zespół Szkół w Chrząstawie Wielkiej, ul. Wrocławska 19, 55-003 Czernica

 

Aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

Zasady rekrutacji:

Wyboru kandydata dokona komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej, po przeprowadzeniu wstępnej selekcji oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby spełniające kryteria formalne zostaną powiadomione indywidualnie telefonicznie (proszę o podanie nr telefonu kontaktowego).

Informacja o ostatecznych wynikach rekrutacji zostanie zamieszczona na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czernica.

 

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr telefonu:  71 318-96-24 

 

 

                                                 Dyrektor

Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej

                                                                              Monika Woźniak – Kanikuła