Przejdź do stopki

NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE 2009-2018

Treść

Nabór na stanowisko głównego księgowego                                            Dobrzykowice, 19.10.2009 r.xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrzykowicach

ogłasza nabór

na stanowisko głównego księgowego

 

 

I.        Nazwa i adres podmiotu organizującego nabór:

Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach

Dobrzykowice, ul. Szkolna 1

55-002 Kamieniec Wrocławski

II.      Miejsce i wymiar czasu pracy:

Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach

Dobrzykowice, ul. Szkolna 1

55-002 Kamieniec Wrocławski

Wymiar czasu pracy:  ½ etatu

III.    Określenie stanowiska:

Główny Księgowy

IV.   Wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

Ø   Wykształcenie:

     -  ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia

        zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej

        trzyletniej praktyki w księgowości

        lub

     - ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła zawodowa o kierunku rachunkowość

        i posiadanie co najmniej sześcioletniej praktyki w księgowości,

     - znajomość księgowości budżetowej.

Ø   Posiadanie obywatelstwa polskiego.

Ø   Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.

Ø   Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

Ø   Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór:

                         1.       Znajomość przepisów z zakresu:

                  -  kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych,

                     rachunkowości, przepisów dotyczących zamówień publicznych, podatków, ubezpieczeń

                     społecznych, prawa pracy, Karty Nauczyciela;

             2.   Dobra znajomość obsługi komputera w zakresie  Windows, DOS;

3.      Umiejętność dobrej organizacji pracy;

4.      Umiejętność tworzenia wewnętrznych aktów prawnych i projektów umów.

V.     Zakres odpowiedzialności i uprawnień na zajmowanym stanowisku:

             Do obowiązków głównego księgowego należeć będzie:

1.      Prowadzenie pełnej księgowości placówki oraz naliczanie wynagrodzeń;

2.      Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

3.      Przygotowanie danych do opracowania planów finansowych jednostki, dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

4.      Dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

5.      Ewidencja księgowa funduszu socjalnego;

6.      Prowadzenie ksiąg inwentarzowych wyposażenia i środków trwałych;

7.      Sporządzanie sprawozdań budżetowych i sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystycznych;

8.      Prowadzenie całokształtu spraw dotyczących Zakładu Ubezpieczeń Społecznych    oraz naliczanie i odprowadzanie podatku od wynagrodzeń;

9.      Sporządzanie list płac i wszystkich czynności z tym związanych (prowadzenie kart wynagrodzeń i analityki związanej z kontami potrąceń wynagrodzeń);

10.  Wykonywanie innych czynności na polecenie dyrektora szkoły.

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Ø     List motywacyjny

Ø     Curriculum Vitae

Ø     Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, doświadczenie i dodatkowe umiejętności kandydata;

Ø     Oświadczenie o niekaralności;

Ø     Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz

      o korzystaniu z pełni praw publicznych;

Ø      Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy głównego księgowego;

Ø     Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Rekrutacja” 

W terminie: do dnia 02.11..2009 r.

Pod adresem:

Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach

Dobrzykowice, ul. Szkolna 1

55-002 Kamieniec Wrocławski

Aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Zasady rekrutacji: wyboru kandydata dokona komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzykowicach po przeprowadzeniu wstępnej selekcji oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej, osoby spełniające kryteria formalne zostaną powiadomione indywidualnie telefonicznie (proszę o podanie nr telefonu kontaktowego).

Informacja o ostatecznych wynikach rekrutacji zostanie zamieszczona na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czernica.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr telefonu: 71 318 55 81

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrzykowicach

 mgr Anna Włodarczyk

 

Dobrzykowice, 19.10.2009 r.