Przejdź do stopki

NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE 2009-2018

Treść

xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO W KAMIENCU WROCŁAWSKIM

OGŁASZA NABÓR

na stanowisko  głównej  księgowej

 

 

I. Nazwa i adres podmiotu organizującego nabór: 

Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim

ul. Kolejowa 4

55-002 Kamieniec Wrocławski

 

II. Miejsce i wymiar czasu pracy: 

Wymiar etatu: - ½ etatu

Miejsce wykonywania pracy:

Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim

ul. Kolejowa 4

55-002 Kamieniec Wrocławski

 

III. Określenie stanowiska: 

Księgowa

 

IV. Wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku :

  • posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego UE
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

·         posiada wykształcenie - ukończyła:

a) ekonomiczne jednolite studia magisterskie, wyższe studia ekonomiczne zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości
lub

b) średnią, policealną lub pomaturalną szkołę zawodową o kierunku ekonomia lub pokrewne (rachunkowość) i posiada co najmniej   6-letniej  praktyki w księgowości

  • ukończenie 20 roku życia,
  • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór :

·         znajomość przepisów z zakresu:

- kodeks postępowania administracyjnego

- finansach publicznych

- rachunkowości

- karta nauczyciela

  • dobra znajomość obsługi komputera w zakresie Windows, DOS.

·         znajomość programu finansowo-księgowego „ProgMan”

·         znajomość obsługi konta bankowego przez internet

V.   Zakres odpowiedzialności i uprawnień na zajmowanym stanowisku:

Do zadań pracownika ds. księgowości należeć będzie:

a)    prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej,

b)    wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

c)     dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

d)    dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych                   i finansowych,

e)     ewidencja księgowa funduszu socjalnego.

f)      dekretowanie dowodów księgowych,

g)     księgowanie dowodów przy użyciu programu komputerowego „ProgMan”,

h)    prowadzenie analityki kasy zapomogowo-pożyczkowej i mieszkaniowej,

i)      prowadzenie ksiąg inwentarzowych wyposażenia i środków trwałych,

j)      sporządzanie sprawozdań budżetowych i sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny,

k)     wykonywanie innych czynności na polecenie dyrektora Szkoły.

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

  • list motywacyjny,
  • curriculum vitae,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie oraz wykształcenie,
  • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „REKRUTACJA”

w terminie : do dnia 30 października 2009 roku

pod adresem :

Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim

ul. Kolejowa 4

55-002 Kamieniec Wrocławski

 

Aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

Zasady rekrutacji : wyboru kandydata dokona komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim, po przeprowadzeniu wstępnej selekcji oraz rozmowy kwalifikacyjnej. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby spełniające kryteria formalne zostaną powiadomione indywidualnie telefonicznie (proszę o podanie nr telefonu kontaktowego).

Informacja o ostatecznych wynikach rekrutacji zostanie zamieszczona na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czernica.

 

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr telefonu:  0-71 318-55-95 

 

Kamieniec Wrocławski, dnia 2009-10-15

 

Dyrektor

Szkoły Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim

mgr Małgorzata Kwaśna