Przejdź do stopki

NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE 2009-2018

Treść

DYREKTOR PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W KAMIEŃCU WR.xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ogłasza nabór

na stanowisko księgowej

 

 

I.        Nazwa i adres podmiotu organizującego nabór:

Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Kamieńcu Wr.

ul. Kolejowa 4

55-002 Kamieniec Wr.

II.      Miejsce i wymiar czasu pracy:

Wymiar etatu: - ½ etatu

Miejsce wykonywania pracy:

Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Kamieńcu Wr.

ul.Kolejowa 4

55-002 Kamieniec Wr.

III.    Określenie stanowiska:

Księgowa

IV.   Wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

·     Posiada wykształcenie – ukończyła:

a)      Ekonomiczne jednolite studia magisterskie, wyższe studia ekonomiczne zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe lub

b)      Średnią policealną lub pomaturalną szkołę zawodową o kierunku ekonomia lub pokrewne (rachunkowość) i posiada co najmniej 12 m-cy praktyki w księgowości lub

c)      Szkołę średnią i jest w trakcie studiów kierunkowych ekonomicznych lub rachunkowości i posiada co najmniej 6 m-cy praktyki w księgowości

·     Posiadanie obywatelstwa polskiego

·     Ukończenie 18 roku życia

·     Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych

·     Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

                   Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które jest                                przeprowadzany nabór:

·      Znajomość przepisów z zakresu:

- kodeksu postępowania administracyjnego

- finansów publicznych

- rachunkowości

- karty nauczyciela

·      Dobra znajomość obsługi komputera z zakresie  Windows, DOS

·      Znajomość programu finansowo-księgowego „ProgMan”

·      Znajomość obsługi konta bankowego przez Internet

·      Doświadczenie z pracy z klientem

·      Umiejętność dobrej pracy z klientem

·      Umiejętność dobrej organizacji pracy

·      Umiejętność pracy pod presją czasu

V.     Zakres odpowiedzialności i uprawnień na zajmowanym stanowisku:

Do zadań ds.księgowości należeć będzie:

a)     Prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej

b)     Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi

c)     Dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym

d)     Dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych

e)     Ewidencja księgowa funduszu socjalnego

f)      Dekretowanie dowodów księgowych

g)     Księgowanie dowodów przy użyciu programu komputerowego „ProgMan”

h)     Prowadzenie analityki kasy zapomogowo-pożyczkowej i mieszkaniowej

i)       Prowadzenie ksiąg inwentarzowych wyposażenia i środków trwałych

j)       Sporządzanie sprawozdań budżetowych i sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystycznych

k)     Prowadzenie całokształtu spraw dotyczących Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (naliczanie i rozliczanie wszystkich rodzajów zasiłków)

l)       Sporządzanie list płac i wszystkich czynności z tym związanych (prowadzenie kart wynagrodzeń i analityki związanej z kątami potrąceń wynagrodzeń)

m)   Wykonywanie innych czynności na polecenie dyrektora szkoły

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·        List motywacyjny

·        Curriculum Vita

·        Kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie oraz wykształcenie

·        Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

·        Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Rekrutacja”

W terminie: do dnia 16.10.2009r.

Pod adresem:

                       Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Kamieńcu Wr.

                      ul. Kolejowa 4

                      55-002 Kamieniec Wr.

Aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Zasady rekrutacji: wyboru kandydata dokona komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Kamieńcu Wr., po przeprowadzeniu wstępnej selekcji oraz rozmowy kwalifikacyjnej. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby spełniające kryteria formalne zostaną powiadomione indywidualnie telefonicznie (proszę o po0danie nr telefonu kontaktowego).

Informacja o ostatecznych wynikach rekrutacji zostanie zamieszczona na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czernica.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr telefonu: 071/ 318-50-52

 

Kamieniec Wr. 28.09.2009r.

 Dyrektor

Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Kamieńcu Wr.

 

 

mgr Małgorzata Matkowska