Przejdź do treści Przejdź do stopki

INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH

    wyświetleń: 785

W tym miejscu będą zamieszczane skany interpelacji i zapytań radnych oraz udzielone odpowiedzi.


Art.24 ust.4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.  (Dz.U. z 2018 r. poz. 994) *Interpelacja- dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla Gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.
Art.24 ust.5 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.  (Dz.U. z 2018 r. poz. 994) *Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Zapytanie powinno zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jego przedmiotem.
 Art.24 ust.6. ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.  (Dz.U. z 2018 r. poz. 994)* Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.


 

1. Interpelacja w sprawie przeanalizowania umowy z Polskim Związkiem Wędkarskim - Odpowiedź na interpelację

2. Interpelacja dot. środków i działań w celu realizacji inwestycji Budowa Cmentarza Kom. w Kamieńcu Wroc. - Odpowiedź na interpelację

3. Interpelacja dot. wykupu ziemi pod infrastrukturę kanalizacyjną - Odpowiedź na interpelację

4. Interpelacja  dot. remontu świetlicy - Odpowiedź na interpelację

5. Interpelacja dot. poprawy jakości i poruszania się i możliwości budowy ścieżki pieszo - rowerowej między miejscowościami Czernica i Ratowice - Odpowiedź na interpelację

6. Interpelacja dot. podjęcia działań w celu poprawy jakości usług związanych z odbiorem odpadów w Gminie Czernica przez Związek Międzygminny Ślęza-Oława.-   Odpowiedź na interpelację

7, Interpelacja dot. poprawy sytuacji komunikacyjnej mieszkańców Ratowic i sąsiedniech miejscowości - Odpowiedź na interpelację

8. Interpelacja dot. dojazdu do posesji znajdujących się przy ulicy Brylantowej w Dobrzykowicach - Odpowiedź na interpelację