Przejdź do stopki

Kontrole zewnętrzne

Treść

Wystąpienie pokontrolne

dot. zgodności zatrudniania pracowników jednostki z kwalifikacjami wymaganymi ustawą o pomocy społecznej oraz realizacji zadań wynikających z ustawy

Wystąpienie pokontrolne

dot. prawidłowości i celowości wydatkowania środków z dotacji celowej przyznanej na zadania z zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie w 2021 r. - za II kwartał 2021 r.

Wystąpienie pokontrolne

sprawdzenie prawidłowości i celowości wydatkowania środków z dotacji celowej przyznawanej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie w 2021 r. - za I kwartał 2021 r.

Protokół

Protokół kontroli realizacji warunków umowy nieodpłatnego przekazania przez ANR nieruchomości

Wystąpienie pokontrolne

temat kontroli: prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Raport z czynności kontrolnych

Budowa i wyposażenia zaplecza szatniowo-sanitarnego dla terenu rekreacyjno-sanitarnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz promocja obszaru LGD Dobra Widawa w Chrząstawie Małej na działce nr 2017/4