Przejdź do stopki

Informacja

Treść

INFORMACJA WÓJTA GMINY CZERNICA z dnia 10 maja 2023 r. o sprzedaży końcowej paliwa stałego nabytego przez Gminę Czernica

Na postawie art. 14a ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236 ze zm.), informuję o przystąpieniu przez Gminę Czernica do sprzedaży końcowej niesprzedanego paliwa stałego nabytego na podstawie umowy, o której mowa w art. 3 ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy.

>    Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych można składać od dnia 10 maja 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy przy ul. Wrocławskiej 78 (wnioski  rozpatrywane będą w kolejności wpłynięcia do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej). Dodatkowo informuję, że na podstawie art. 14a ust. 5 przywołanej wyżej ustawy, wniosek o zakup złożony przed pierwszym dniem składania wniosków o zakup wskazany w informacji, pozostawia się bez rozpoznania.
POBIERZ WNIOSEK PDF.
POBIERZ WNIOSEK DOCX.

>    Szacunkowa ilość paliwa stałego przeznaczona do sprzedaży końcowej to 339,88 ton z czego 88,72 tony stanowi sortyment ORZECH i 251,16 ton stanowi sortyment EKOGROSZEK.

>   Cena za tonę paliwa stałego określona została w art. 5 ust. 2 przywołanej wyżej ustawy i wynosi 2 000,00 zł brutto.

Do sprzedaży końcowej nie stosuje się ograniczeń ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 8 ust. 2.

Jednocześnie informuję, że zakupu paliwa stałego może  również dokonać, każda osoba fizyczna w gospodarstwie domowym spoza terenu gminy Czernica, o której mowa w art. 8 ust. 1, na podstawie zaświadczenia wystawionego przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej w gospodarstwie domowym, o  którym mowa w art. 13.


Zastępca wójta
/-/ Andrzej Czech