Przejdź do stopki

INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2014-2018

Treść


           Zwołuję  VI sesję Rady Gminy Czernica dnia 18 marca 2015 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy przy ul. Kolejowej  3 w Czernicy, pok. 19
 
 Proponowany porządek obrad:
1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad Rady.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres międzysesyjny.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
   1/  zmiany budżetu Gminy Czernica na 2015 rok,
   2/  zmiany WPF Gminy Czernica na lata 2015-2021,
   3/ podziału Gminy Czernica na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, 
       granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych,
   4/  zmiany Statutu Celowego Związku Gmin pod nazwą: „Związek Międzygminny Ślęza-
       Oława”,
   5/ przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
       bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czernica w 2015 r.,
   6/ ustalenia nazw ulic we wsi Jeszkowice,
   7/ ustalenia nazw ulic we wsi Nadolice Małe,
   8/ ustalenia nazw ulic we wsi Wojnowice,
   9/ przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
       przestrzennego Gminy Czernica,
 10/  wprowadzenia programu „Czernicka Karta Dużej Rodziny 3+”,
 11/ diet dla radnych Rady Gminy Czernica.  
7. Odpowiedzi na zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad Rady.
                             Przewodnicząca
                           Rady Gminy Czernica
 
                          Anna Andrusyn