Przejdź do stopki

INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2014-2018

Treść

              Zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Czernica, tj. Komisji Budżetu  i  Finansów,  Komisji  Oświaty  i  Spraw  Społecznych,  Komisji  Rewizyjnej
i Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa dnia 11 marca  2015 r.  o  godz.  10.00  w  sali   konferencyjnej   Urzędu  Gminy przy
ul. Kolejowej  3 w Czernicy, pok.19
 
Porządek spotkania:
1.    Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1/  zmiany budżetu Gminy Czernica na 2015 rok,
2/ podziału Gminy Czernica na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych,
3/ zmiany Statutu Celowego Związku Gmin pod nazwą: „Związek Międzygminny Ślęza-Oława”,
4/ przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czernica w 2015 r.,
5/  ustalenia nazw ulic we wsi Jeszkowice,
6/  ustalenia nazw ulic we wsi Nadolice Małe,
7/  ustalenia nazw ulic we wsi Wojnowice,
8/ przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica,
9/  wprowadzenia programu „Czernicka Karta Dużej Rodziny 3+”,
10/ diet dla radnych Rady Gminy Czernica.
2.    Sprawy różne.
 
 
                                                                                  Przewodnicząca
                                                                                               Rady Gminy Czernica
 
                                                                                                    Anna Andrusyn
 
        Podstawa prawna zwolnienia z zakładu pracy:
       art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645)