Przejdź do stopki

INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2014-2018

Treść

Zwołuję  V sesję Rady Gminy Czernica dnia 30 stycznia 2015 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy przy ul. Kolejowej  3 w Czernicy, pok. 19
 
 Proponowany porządek obrad:
1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad Rady.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres międzysesyjny.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
   1/ budżetu Gminy Czernica na 2015 rok,
   2/ WPF Gminy Czernica na lata 2015-2021,
   3/ ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych
       w  szkołach podstawowych na terenie Gminy Czernica,   
   4/ zmiany Uchwały nr XV/157/2012 RG Czernica z dnia 12.04.2012 r. w sprawie przyjęcia 
      „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy…,
   5/ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania   Problemów   Alkoholowych
       i Narkomanii na 2015 rok.
7. Odpowiedzi na zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad Rady.
                             Przewodnicząca
                           Rady Gminy Czernica
 
                          Anna Andrusyn