Przejdź do stopki

INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2014-2018

Treść

                                                     
              Zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Czernica, tj. Komisji Budżetu  i  Finansów,  Komisji  Oświaty  i  Spraw  Społecznych,  Komisji   Rewizyjnej
i Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa dnia 21 stycznia    2015 r.   o   godz.   10.00   w   sali   konferencyjnej   Urzędu   Gminy przy
ul. Kolejowej  3 w Czernicy, pok.19

Porządek spotkania.

1.    Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1/   budżetu Gminy Czernica na 2015 rok,
2/   WPF Gminy Czernica na lata 2015-2021,
3/ ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Czernica,
4/ zmiany Uchwały nr XV/157/2012 RG Czernica z dnia 12.04.2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Czernica,
5/ wprowadzenia programu „Czernicka Karta Dużej Rodziny 3+”
6/ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania   Problemów   Alkoholowych
 i Narkomanii na 2015 rok.
2.    Sprawy różne. 
                                                                                                          Przewodnicząca
                                                                                                      Rady Gminy Czernica
 
                                                                                                          Anna Andrusyn