Przejdź do stopki

INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2014-2018

Treść

           Zwołuję  III sesję Rady Gminy Czernica dnia 30 grudnia 2014 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy przy ul. Kolejowej  3 w Czernicy, pok. 19
 
 Proponowany porządek obrad:
1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad Rady.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
   1/ zmiany budżetu Gminy Czernica na 2014 rok,
   2/ zmiany WPF Gminy Czernica na lata 2014-2023,
   3/ ustalenia nazw ulic we wsi Nadolice Wielkie,
   4/ zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady,
   5/ skargi na bezczynność Wójta Gminy.
   6/ zmiany uchwały nr XXXVIII/262/2013 RG Czernica z dnia 30.08.2014 r. w sprawie 
       określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Czernica…
   7/ dopłaty do ceny taryfowej dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usługi zbiorowego
      odprowadzania ścieków.
7. Odpowiedzi na zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad Rady.
                             Przewodnicząca
                           Rady Gminy Czernica
 
                          Anna Andrusyn Podstawa prawna zwolnienia z zakładu pracy:
 Art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645)