Przejdź do stopki

INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2010-2014

Treść

Informuje się Mieszkańców Gminy Czernica, że dnia
30 października 2014 r. o godz. 9.00
 ODBĘDZIE SIĘ SESJA RADY GMINY CZERNICA
 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Kolejowej 3 w Czernicy, pok.19
 
  PROGRAM OBRAD RADY:

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad Rady.
4. Podsumowanie działalności VI kadencji Rady Gminy Czernica.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1/ zmiany budżetu Gminy Czernica na 2014 rok,
2/ określenia na rok 2015 stawek podatku od nieruchomości,
3/ określenia na rok 2015 stawek podatku od środków transportowych,
4/ określenia na rok 2015 stawki podatku rolnego,
5/ określenia na rok 2015 stawki podatku leśnego,
6/ wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
7/ ustalenia nazw ulic we wsi Dobrzykowice,
8/ ustalenia nazwy ulicy we wsi Chrząstawa Mała,
9/ uchwalenia statutów sołectw,
10/ przystąpienia do sporządzenia mpzp wsi Kamieniec Wr. przy ul. Cichy Kącik,
11/ przystąpienia do sporządzenia mpzp wsi Wojnowice przy ul. Polnej,
12/ przystąpienia do sporządzenia mpzp wsi Kamieniec Wrocławski przy ul. Czystej,
13/ Rocznego Programu Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi…
7. Odpowiedzi na zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad Rady.


SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W SESJI                                  
                                                PRZEWODNICZĄCY
                                                                                           RADY GMINY CZERNICA

                                                                                              /- / Jarosław Jagielski