Przejdź do stopki

INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2010-2014

Treść

 Zwołuję XXXIX sesję Rady Gminy Czernica dnia 29 września 2014 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Kolejowej  3 w Czernicy, pok. 19

 
 Proponowany porządek obrad:
1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad Rady.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres międzysesyjny.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1/ zmiany budżetu Gminy Czernica na 2014 rok,
2/ zmiany WPF Gminy Czernica na lata 2014-2023,
3/ ustalenia nazw ulic we wsiach Jeszkowice i Kamieniec Wrocławski,
4/ zmiany uchwały Nr XXXI/278/2013 Rady Gminy Czernica z dnia 28.11.2013 w sprawie ustalenia nazwy
    ulicy we wsi Nadolice Wielkie,
5/ zmiany uchwały Nr XXXVIII/354/2014 Rady Gminy Czernica z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia
    nazw ulic we wsi Nadolice Wielkie,
6/ zmiany uchwały nr XXI/193/2012 Rady Gminy Czernica z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia
    nazw ulic we wsiach Czernica i Nadolice Wielkie,
7/ uchwalenia MPZP terenu położonego w obrębie Nadolice Wielkie część północna, gmina Czernica,
8/ uchwalenia MPZP terenu położonego w obrębie Jeszkowice (południe), gmina Czernica,
9/ przystąpienia do sporządzenia MPZP wsi Chrząstawa Wielka przy ul. Leśnej, gmina Czernica,
10/ przystąpienia do sporządzenia MPZP wsi Dobrzykowice przy ul. Jodłowej, gmina Czernica,
11/ przystąpienia do sporządzenia MPZP wsi Kamieniec Wrocławski przy ul. Agrestowej, gmina Czernica,
12/ pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych,
13/ regulaminu korzystania z ogólnodostępnych terenów rekreacyjno-sportowych położonych na terenie
      Gminy Czernica,
14/ trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
      lokalnej
15/ stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
7. Odpowiedzi na zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad Rady. 
 
                             Przewodniczący
                           Rady Gminy Czernica
 
                          Jarosław Jagielski
 
 
 Podstawa prawna zwolnienia z zakładu pracy:

 Art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 6