Przejdź do stopki

INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2010-2014

Treść

        Zwołuję XXXVIII sesję Rady Gminy Czernica dnia 25 sierpnia 2014 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Kolejowej  3 w Czernicy, pok. 19
 
 Proponowany porządek obrad:
1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad Rady.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres międzysesyjny.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1/ zmiany budżetu Gminy Czernica na 2014 rok,
2/ zmiany WPF Gminy Czernica na lata 2014-2023,
3/ ustalenia nazw ulic we wsiach Dobrzykowice, Jeszkowice, Nadolice Małe oraz Nadolice Wielkie;
4/ zmiany uchwały Nr XXXI/278/2013 Rady Gminy Czernica z dnia 28.11.2013 w sprawie ustalenia nazwy
    ulicy we wsi Nadolice Wielkie,
5/ ustalenia nazwy ulic we wsi Nadolice Wielkie,
6/ uchwalenia MPZP terenu położonego w obrębie Nadolice Wielkie przy ul. Rzecznej, gmina Czernica,
7/ przystąpienia do sporządzenia MPZP wsi Chrząstawa Wielka przy ul. Piaskowej, gmina Czernica,
8/ zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych,
9/ przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czernica na lata 2014-2025,
7. Odpowiedzi na zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad Rady.

                             Przewodniczący
                           Rady Gminy Czernica
 
                          Jarosław Jagielski