Przejdź do stopki

INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2010-2014

Treść

Zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Czernica, tj. Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, Komisji Rewizyjnej i Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa dnia 20 sierpnia  2014 o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Kolejowej  3 w Czernicy, pok.19
Porządek spotkania.

1.    Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1/ zmiany budżetu Gminy Czernica na 2014 rok,
2/ zmiany WPF Gminy Czernica na lata 2014-2023,
3/ ustalenia nazw ulic we wsiach: Nadolice Małe, Nadolice Wielkie, Dobrzykowice,
    Jeszkowice,
4/ zmiany uchwały nr XXXI/278/2013 RG Czernica z dnia 28.11.2013 r….
5/ ustalenia nazwy ulic we wsi Nadolice Wielkie,
6/ uchwalenia regulaminu ogólnodostępnych terenów sportowych,
7/ zmiany MPZP terenu położonego w obrębie  Nadolice Wielkie część północna,
8/ zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu istniejących dróg
    Gminnych,
9/ trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych, w
    ramach inicjatywy lokalnej,
10/ przystąpienie do sporządzenia MPZP wsi Chrząstawa Wielka przy ul. Piaskowej.
2.    Zaopiniowanie sprawy nadania nazwy mostu będącego odcinkiem Wschodniej Obwodnicy Wrocławia – drogi Bielany-Łany-Długołęka, „Most im. Generała Augusta Emila Fieldorfa PS. Nil”
3.    Sprawy różne.


 
                                                                                        Przewodniczący
                                                                                                      Rady Gminy Czernica
 
                                                                                                       /-/ Jarosław Jagielski


        Podstawa prawna zwolnienia z zakładu pracy:
       art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645)