Przejdź do stopki

INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2010-2014

Treść

              Zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Czernica, tj. Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, Komisji Rewizyjnej i Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa dnia 6  marca  2014 o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Kolejowej  3 w Czernicy, pok.19
Porządek spotkania.
 
1.    Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1/ zmiany budżetu Gminy Czernica na 2014 rok,
2/ zmiany WPF Gminy Czernica na lata 2014-2023,
3/ uchylenia Uchwały nr XXIII/139/2009 z dnia 17.02.2009 w sprawie wyłapywania
    bezdomnych zwierząt i dalszego postępowania z tymi zwierzętami na terenie…,
4/ wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy…,
5/ zmiany Statutu Związku Międzygminnego Ślęza-Oława,
6/ określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku
    celowego na ekonomiczne usamodzielnienie,
7/ sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Czernica,
8/ ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania…,
9/ Statutu Gminy Czernica,
10/ przyjęcia Strategii z elementami planowania rozwoju lokalnego Gminy Czernica   na lata 2014-
      2025,
11/ ustalenia nazw ulic we wsi Nadolice Wielkie,
12/ określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
      zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników…,
13/ przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania…,
14/ przystąpienia do zmiany MPZP wsi Gajków w zakresie likwidacji drogi łączącej ul. Polną
      z ul. Lipową.
2.    Informacja na temat  dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych w roku 2014.
3.    Informacja na temat budowy mostu na rzece Graniczna w ciągu ul. Piaskowej w Chrząstawie Wlk. i ul. Wspólnej w Chrząstawie Małej.
4.    Zapoznanie z wnioskiem firmy HYDROKRUSZ w sprawie dzierżawy lub sprzedaży terenu poeksploatacyjnego kruszywa położonego pomiędzy Czernicą a Ratowicami.
5.    Zaopiniowanie do realizacji z Zarządem Dróg Wojewódzkich odcinków chodników przy dr 455.
6.    Informacja na temat możliwości rozszerzenia działalności świetlic środowiskowych.
7.    Informacja na temat koncepcji remontu boiska przy szkole w Czernicy.
8.    Sprawy różne.

                                                                                        Przewodniczący
                                                                                                      Rady Gminy Czernica
 
                                                                                                       /-/ Jarosław Jagielski


        Podstawa prawna zwolnienia z zakładu pracy:
       art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645)