Przejdź do stopki

INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2010-2014

Treść

           Zwołuję XXXII sesję Rady Gminy Czernica dnia 30 grudnia  2013 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Kolejowej  3 w Czernicy, pok. 19

 

 Proponowany porządek obrad:

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad Rady.

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres międzysesyjny.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

 

   1/ budżetu Gminy Czernica na 2014 r.

   2/ zmiany budżetu Gminy Czernica na 2013 r.,

   3/ wprowadzenia zmian w  wpf Gminy Czernica na lata 2013-2022,

   4/ ustalenia nazwy ulicy we wsi Kamieniec Wr.

   5/ zatwierdzenia  planów pracy  Komisji Rady Gminy Czernica na rok 2014

   6/ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii…,

   7/ przyjęcia do realizacji przez Gminę Czernica projektu VI konkursu z Programu Priorytetowego…

7. Odpowiedzi na zapytania radnych.

8. Wolne wnioski i informacje.

9. Zamknięcie obrad Rady. 

 

 

 

                             Przewodniczący

                           Rady Gminy Czernica

 

                          Jarosław Jagielski