Przejdź do stopki

INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2010-2014

Treść

 

           Zwołuję XXVIII sesję Rady Gminy Czernica dnia 30 sierpnia 2013 r. o godz. 10.00 w sali przy ul. Kolejowej  4 w Czernicy.
 
 Proponowany porządek obrad:
1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad Rady.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres międzysesyjny.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Przedstawienie materiału filmowego pobytu uczniów Gimnazjum w Czernicy na Ukrainie.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 
   1/ zmiany budżetu Gminy Czernica na 2013 r.,
   2/ wprowadzenia zmian w WPF Gminy Czernica na lata 2013 – 2022,
   3/ zmiany uchwały Nr XXIV/277/2005 RG Czernica z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia   
        nazw ulic we wsi Czernica,
   4/ zmiany statutu Celowego Związku Gmin pod nazwą: „Związek Międzygminny Ślęza-Oława”,
   5/ uchylenia uchwały Nr XXII/198/2012 RG Czernica z dnia 20.11.2012 r. w sprawie zmiany studium
       uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica,
   6/ zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica.
   7/ przystąpienia Gminy Czernica do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska”
       Czernica sp. z o.o. z siedzibą w Czernicy oraz do Krajowego Funduszu Poręczeniowego  
       „Samorządowa Polska” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
   8/ określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Czernica.
8. Odpowiedzi na zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie obrad Rady. 
 
 
                             Przewodniczący
                           Rady Gminy Czernica
 
                          Jarosław Jagielski
 
 
 
 Podstawa prawna zwolnienia z zakładu pracy:
 Art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)