Przejdź do stopki

INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2010-2014

Treść

 

              Zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Czernica, tj. Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, Komisji Rewizyjnej i Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa dnia 23 sierpnia 2013 o godz. 11.00 w sali przy ul. Kolejowej 4 w Czernicy.
Porządek spotkania
1.     Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1/  zmiany budżetu Gminy Czernica na 2013 r.,
2/  wprowadzenia zmian w WPF Gminy Czernica na lata 2013 – 2022,
3/  zmiany uchwały Nr XXIV/277/2005 RG Czernica z dnia 23 czerwca 2005 r. w
    sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Czernica,
4/ zmiany statutu Celowego Związku Gmin pod nazwą: „Związek Międzygminny 
    Ślęza-Oława”,
5/ uchylenia uchwały Nr XXII/198/2012 RG Czernica z dnia 20.11.2012 r. w sprawie  
    zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
    Gminy Czernica,
6/ zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
    Gminy Czernica.
2.     Zajęcie stanowiska w sprawie utworzenia Lokalnego Funduszu Pożyczkowego w Gminie Czernica i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Czernica do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska” Czernica sp. z o.o. z siedzibą w Czernicy oraz do Krajowego Funduszu Poręczeniowego „Samorządowa Polska” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
3.     Sprawy różne. 
                                                                                        Przewodniczący
                                                                                   Rady Gminy Czernica
 
                                                                                    /-/ Jarosław Jagielski