INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH

RADA GMINY CZERNICA 2018-2023

autor dokumentu: Marcin Gałandziej

W tym miejscu będą zamieszczane skany interpelacji i zapytań radnych oraz udzielone odpowiedzi.


Art.24 ust.4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.  (Dz.U. z 2018 r. poz. 994) *Interpelacja- dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla Gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.
Art.24 ust.5 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.  (Dz.U. z 2018 r. poz. 994) *Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Zapytanie powinno zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jego przedmiotem.
 Art.24 ust.6. ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.  (Dz.U. z 2018 r. poz. 994)* Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.


 

1. Interpelacja w sprawie przeanalizowania umowy z Polskim Związkiem Wędkarskim

2. Interpelacja w sprawie terenu wokół zbiornika wodnego "Bajkał" w Kamieńcu Wrocławskim

 

 

IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności