obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Obwieszczenie 05.04.2019
o zgromadzeniu materiału dowodowego dotyczącego postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 06.02.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Planowana inwestycja ma charakter liniowy, stanowi element infrastruktury technicznej i obejmuje przebudowę istniejącej linii elektroenergetycznej 110kV Oleśnica - Czechnica poprzez posadowienie nowych stalowych konstrukcji stanowiących podpory przewodów 110kV. Przebudowa obejmuje miejsca istniejących stanowisk słupów, które zostaną zdemontowane oraz w sąsiedztwie dotychczasowych stanowisk słupów zostaną wybudowane nowe konstrukcje. Przebudowa nie spowoduje zmiany istniejącej trasy linii oraz parametru charakterystycznego tj. długości.” na działce nr 309/10 obręb Nadolice Wielkie, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 05.04.2019
o zgromadzeniu materiału dowodowego dotyczącego postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 06.02.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Planowana inwestycja ma charakter liniowy, stanowi element infrastruktury technicznej i obejmuje przebudowę istniejącej linii elektroenergetycznej 110kV Oleśnica - Czechnica poprzez posadowienie nowych stalowych konstrukcji stanowiących podpory przewodów 110kV. Przebudowa obejmuje miejsca istniejących stanowisk słupów, które zostaną zdemontowane oraz w sąsiedztwie dotychczasowych stanowisk słupów zostaną wybudowane nowe konstrukcje. Przebudowa nie spowoduje zmiany istniejącej trasy linii oraz parametru charakterystycznego tj. długości.” na działkach nr 219/4, 210 obręb Jeszkowice, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 21.03.2019
o wszczętym w dniu 08.03.2019 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie istniejącego Urzędu Gminy Czernica i rozbudowie istniejącego budynku o dodatkowe pomieszczenia użyteczności publicznej oraz budowie budynku garażowo-gospodarczego z wiatą wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej drogowej oraz małej architektury dla potrzeb inwestycji, na działkach nr 122/5, 122/7, 122/9, 122/10, 121/6, 121/8 obręb Czernica, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 19.03.2019
o zgromadzeniu materiału dowodowego dotyczącego postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 25.01.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie parkingu samochodowego na 30 miejsc postojowych w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych, wraz z dojściami do peronu, oświetleniem i dowiązaniem do istniejącego układu dróg publicznych oraz zabudową wiat rowerowych na 30 miejsc rowerowych. Wody opadowe zostaną odprowadzone przez wpusty drogowe oraz projektowaną kanalizację deszczową do rowów melioracyjnych na działce nr 245/1, na działkach nr 257/2, 206/3 obręb Dobrzykowice, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 19.03.2019
o zgromadzeniu materiału dowodowego dotyczącego postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 28.01.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie parkingu samochodowego na 20 miejsc postojowych w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych, wraz z dojściami do peronu, oświetleniem i dowiązaniem do istniejącego układu dróg publicznych oraz zabudową wiat rowerowych na 30 miejsc rowerowych. Wody opadowe zostaną odprowadzone przez wpusty deszczowe oraz projektowaną kanalizację deszczową do skrzynek rozsączających, na działkach nr 467/48, 467/44 AR1 obręb Chrząstawa Mała, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 19.03.2019
o wszczętym w dniu 26.02.2019 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej dn160PEHD dla zasilania budynków mieszkalnych na dz. nr 38 przy ul. Lipowej – Wierzbowej w Gajkowie, długość: ok. 50,00 m, sieci wodociągowej przy ul. Lipowej – Wierzbowej w Gajkowie, długość: ok. 115,00 m, sieci kanalizacji sanitarnej dn200PVC-U dla odbioru ścieków z budynków mieszkalnych na dz. 38 przy ul. Lipowej – Wierzbowej, długość: ok. 220,00 m, na działkach nr 38, 255/3, 244, 39, 41 obręb Gajków, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 19.03.2019
o wszczętym w dniu 15.02.2019 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie studni głębinowej IA, na działce nr 309/3 obręb Nadolice Wielkie, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego 14.03.2019
z dnia 4 marca 2019 r. nr IF-AB.7840.2.21.2018.JT   więcej »»»
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego 14.03.2019
z dnia 8 marca 2019 r. nr IF-AB.7820.28.2018.ES2   więcej »»»
Obwieszczenie 13.03.2019
o wszczętym w dniu 26.02.2019 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej dn160PEHD dla zasilania budynków mieszkalnych na dz. nr 38 przy ul. Lipowej – Wierzbowej w Gajkowie, długość: ok. 50,00 m, sieci wodociągowej przy ul. Lipowej – Wierzbowej w Gajkowie, długość: ok. 115,00 m, sieci kanalizacji sanitarnej dn200PVC-U dla odbioru ścieków z budynków mieszkalnych na dz. 38 przy ul. Lipowej – Wierzbowej, długość: ok. 220,00 m, na działkach nr 38, 255/3, 244, 39, 41 obręb Gajków, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 13.03.2019
o wszczętym w dniu 15.02.2019 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie studni głębinowej IA, na działce nr 309/3 obręb Nadolice Wielkie, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenia 12.03.2019
awiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 2/19 z dnia 8 marca 2019 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg 1 Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Tomasza Czerwca, na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowe drogi wojewódzkiej długości około 10.40 km od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98, nazwanej przez Inwestora: „Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98, długość około 10.40 km od km 8+070 do km 18+470 (w układzie lokalnym)”.   więcej »»»
Obwieszczenia 27.02.2019
Wójta Gminy Czernica z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów w sołectwach na terenie Gminy Czernica   więcej »»»
Obwieszczenie 27.02.2019
o wszczętym w dniu 06.02.2019 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Planowana inwestycja ma charakter liniowy, stanowi element infrastruktury technicznej i obejmuje przebudowę istniejącej linii elektroenergetycznej 110kV Oleśnica - Czechnica poprzez posadowienie nowych stalowych konstrukcji stanowiących podpory przewodów 110kV. Przebudowa obejmuje miejsca istniejących stanowisk słupów, które zostaną zdemontowane oraz w sąsiedztwie dotychczasowych stanowisk słupów zostaną wybudowane nowe konstrukcje. Przebudowa nie spowoduje zmiany istniejącej trasy linii oraz parametru charakterystycznego tj. długości.” na działkach nr 219/4, 210 obręb Jeszkowice, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 27.02.2019
o wszczętym w dniu 06.02.2019 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Planowana inwestycja ma charakter liniowy, stanowi element infrastruktury technicznej i obejmuje przebudowę istniejącej linii elektroenergetycznej 110kV Oleśnica - Czechnica poprzez posadowienie nowych stalowych konstrukcji stanowiących podpory przewodów 110kV. Przebudowa obejmuje miejsca istniejących stanowisk słupów, które zostaną zdemontowane oraz w sąsiedztwie dotychczasowych stanowisk słupów zostaną wybudowane nowe konstrukcje. Przebudowa nie spowoduje zmiany istniejącej trasy linii oraz parametru charakterystycznego tj. długości.” na działce nr 309/10 obręb Nadolice Wielkie, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 26.02.2019
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Nadolice Małe, gmina Czernica   więcej »»»
Obwieszczenie 20.02.2019
o wszczętym w dniu 28.01.2019 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie parkingu samochodowego na 20 miejsc postojowych w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych, wraz z dojściami do peronu, oświetleniem i dowiązaniem do istniejącego układu dróg publicznych oraz zabudową wiat rowerowych na 30 miejsc rowerowych. Wody opadowe zostaną odprowadzone przez wpusty deszczowe oraz projektowaną kanalizację deszczową do skrzynek rozsączających, na działkach nr 467/48, 467/44 AR1 obręb Chrząstawa Mała, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 20.02.2019
o wszczętym w dniu 25.01.2019 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie parkingu samochodowego na 30 miejsc postojowych w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych, wraz z dojściami do peronu, oświetleniem i dowiązaniem do istniejącego układu dróg publicznych oraz zabudową wiat rowerowych na 30 miejsc rowerowych. Wody opadowe zostaną odprowadzone przez wpusty drogowe oraz projektowaną kanalizację deszczową do rowów melioracyjnych na działce nr 245/1, na działkach nr 257/2, 206/3 obręb Dobrzykowice, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 20.02.2019
o zgromadzeniu materiału dowodowego dotyczącego postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 10.01.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie wraz z rozbudową istniejącego budynku byłej szkoły podstawowej w Dobrzykowicach o zewnętrzny dźwig osobowy wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej na potrzeby: świetlicy wiejskiej, biblioteki publicznej, centrum usług wspólnych wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej drogowej oraz małej architektury dla potrzeb w/w inwestycji, na działce nr 25 obręb Dobrzykowice, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 13.02.2019
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica   więcej »»»
 
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności