obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Obwieszczenie 10.09.2019
o wszczętym w dniu 29.08.2019 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej   więcej »»»
Obwieszczenie 10.09.2019
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Małej Elektrowni Wodnej Janowice 2 ...   więcej »»»
Obwieszczenie 10.09.2019
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nadolice Wielkie przy ul. Żurawiej   więcej »»»
Obwieszczenie 09.09.2019
o wszczętym w dniu 05.08.2019 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   więcej »»»
Obwieszczenie 09.09.2019
o kontynuowaniu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   więcej »»»
Obwieszczenie 09.09.2019
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstawa Mała z zakazem zabudowy   więcej »»»
Obwieszczenie 09.09.2019
dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanej inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D ..."   więcej »»»
Obwieszczenie 08.09.2019
dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanej inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D ..."   więcej »»»
Obwieszczenie 05.09.2019
o wydaniu w dniu 05.09.2019 r. decyzji nr 18/2019 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego   więcej »»»
Obwieszczenie 05.09.2019
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   więcej »»»
Obwieszczenie 05.09.2019
o wydaniu postanowienia dot. realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1930D ..."   więcej »»»
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego 02.09.2019
o wznowieniu postępowania dot. decyzji Nr 2/19 z dnia 8 marca 2019 r.   więcej »»»
Obwieszczenie 16.08.2019
o wydaniu w dniu 16.08.2019 r. decyzji nr 17/2019 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV w postaci pięciu złącz kablowo pomiarowych oraz pięciu odcinków linii kablowej nN 0,4 kV na działkach nr 230/32, 230/66. 230/67, 230/68, 230/69 obręb Chrząstawa Wielka, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 09.08.2019
o wydaniu przez Wójta Gminy Czernica w dniu 9 kwietnia 2019 r. postanowienia   więcej »»»
Obwieszczenie 07.08.2019
OiSO.6220.4.2018.MD   więcej »»»
Zawiadomienie 06.08.2019
Zawiadomienie z dnia 31 lipca 2019 r. znak: SKO 4122/114/19 o wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu decyzji z dnia 1 lipca 2019 r. uchylającej decyzję Wójta Gminy Czernica z dnia 15 lutego 2019 r. Nr 17/2018 (znak GPI.6733.17.4.2018.ŁK) ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn.: „Planowana inwestycja ma charakter liniowy, stanowi element infrastruktury technicznej i obejmuje przebudowę istniejącej linii elektroenergetycznej 110kV Oleśnica-Czechnica poprzez posadowienie nowych stalowych konstrukcji stanowiących podpory przewodów 110kV. Przebudowa obejmuje miejsca istniejących stanowisk słupów, które zostaną zdemontowane oraz w sąsiedztwie dotychczasowych stanowisk słupów zostaną wybudowane nowe konstrukcje. Przebudowa przewiduje równie lokalizację słupów na nowych działkach ewidencyjnych z zachowaniem istniejącej trasy linii oraz parametru charakterystycznego tj. długości.” na działkach nr 203, 184/4, 182/12, 165, 318, 321, 322/1 obręb Jeszkowice, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 31.07.2019
OiSO.6220.3.2019.MD   więcej »»»
Obwieszczenie 29.07.2019
o wszczętym w dniu 04.07.2019 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stalowej wieży telekomunikacyjnej o wysokości do 32m n.p.t., na działce nr 15/3 obręb Gajków, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 29.07.2019
o wszczętym w dniu 09.07.2019 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kontenerowej stacji transformatorowej, kablowej linii średniego napięcia, kablowej sieci niskiego napięcia wraz z wolnostojącymi zestawami złączowo-pomiarowymi przeznaczonymi dla zasilania budynków mieszkalnych, na działkach nr 35, 37, 38, 244, 255/3 obręb Gajków, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 22.07.2019
o zgromadzeniu materiału dowodowego dotyczącego postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 28.05.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kontenerowej stacji transformatorowej oraz sieci napowietrzno-kablowej średniego napięcia, sieci kablowej n/n dla zasilania działki nr 174/1 w Jeszkowicach z geodezyjnym wydzieleniem terenu o powierzchni 102m2 dla stacji transformatorowej z działki 176/1, na działkach nr 173, 176/1 obręb Jeszkowice, gmina Czernica.   więcej »»»
 
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności