obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Obwieszczenie 21.05.2019
w dniu 20.05.2019 r po uzupełnieniu wniosku Adama Pawłuckiego, działającego z pełnomocnictwa Powiatu Wrocławskiego, reprezentowanego przez Starostę Romana Potockiego oraz Wicestarostę Andrzeja Szawana zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji drogowej pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D na odcinku od ronda w Łanach do skrzyżowania z drogą 1923D w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Dobrzykowice, gm. Czernica”.   więcej »»»
Obwieszczenie 17.05.2019
o wszczętym w dniu 11.04.2019 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie istniejącego Urzędu Gminy Czernica i rozbudowie istniejącego budynku o dodatkowe pomieszczenia użyteczności publicznej oraz budowie budynku garażowo-gospodarczego z wiatą wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej drogowej oraz małej architektury dla potrzeb inwestycji, na działkach nr 122/5, 122/7, 122/9, 122/10, 121/6, 121/8 obręb Czernica, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 17.05.2019
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu elektrowni wodnej w obrębie Jeszkowice, gmina Czernica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko   więcej »»»
Obwieszczenie 17.05.2019
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko   więcej »»»
Obwieszczenie 14.05.2019
o zgromadzeniu materiału dowodowego dotyczącego postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 29.03.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej dn160PEHD dla zasilania dz. nr 97/8 przy ul. Rzemieślniczej w Chrząstawie Małej, na działce nr 97/5 obręb Chrząstawa Mała, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 14.05.2019
o zgromadzeniu materiału dowodowego dotyczącego postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 28.03.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa oświetlenia drogowego Dobrzykowice ul. Sami Swoi, gm. Czernica, na działkach nr 45/16, 45/20, 45/26 obręb Dobrzykowice, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 14.05.2019
o zgromadzeniu materiału dowodowego dotyczącego postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 22.03.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej niskiego napięcia oraz budowa szafek złączowo-pomiarowych w celu zasilenia w energię elektryczną działek nr 679/13 i 679/14 na działkach nr 491/2, 679/7, 679/13, 679/14 obręb Gajków, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 10.05.2019
o zgromadzeniu materiału dowodowego dotyczącego postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 21.03.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej dn110PEHD dla zasilania dz. 230/48 przy ul. Młyńska – Oliwkowa w Chrząstawie Wielkiej, na działkach nr 230/36, 230/32 obręb Chrząstawa Wielka, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 06.05.2019
o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   więcej »»»
Obwieszczenie 23.04.2019
o wszczętym w dniu 22.03.2019 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej niskiego napięcia oraz budowa szafek złączowo-pomiarowych w celu zasilenia w energię elektryczną działek nr 679/13 i 679/14 na działkach nr 491/2, 679/7, 679/13, 679/14 obręb Gajków, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 23.04.2019
o wszczętym w dniu 28.03.2019 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa oświetlenia drogowego Dobrzykowice ul. Sami Swoi, gm. Czernica, na działkach nr 45/16, 45/20, 45/26 obręb Dobrzykowice, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 23.04.2019
o wszczętym w dniu 29.03.2019 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej dn160PEHD dla zasilania dz. nr 97/8 przy ul. Rzemieślniczej w Chrząstawie Małej, na działce nr 97/5 obręb Chrząstawa Mała, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 23.04.2019
Wójt Gminy Czernica podaje do publicznej wiadomości informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.:   więcej »»»
Obwieszczenie 17.04.2019
Wójta Gminy Czernica z dnia 17 kwietnia 2019 r. zbiorcze wyniki wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Czernica w kadencji 2019-2024   więcej »»»
Obwieszczenie 15.04.2019
o wszczętym w dniu 21.03.2019 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej dn110PEHD dla zasilania dz. 230/48 przy ul. Młyńska – Oliwkowa w Chrząstawie Wielkiej, na działkach nr 230/36, 230/32 obręb Chrząstawa Wielka, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 12.04.2019
Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego   więcej »»»
Obwieszczenie 08.04.2019
Wójta Gminy Czernica- o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzykowice   więcej »»»
Obwieszczenia 08.04.2019
w sprawie zwołania zebrań wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów rad sołeckich w sołectwach Gminy Czernica   więcej »»»
Postanowienie 08.04.2019
Wójt Gminy Czernica, na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018r.poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 80 ust. 5 i art.7, w związku z art. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze ( Dz. U. 2017 r. poz. 2126 z późn. zm.), po zapoznaniu się z przedstawionym do zaopiniowania przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, przy piśmie DOW-G.I.7440.1.2019.RR z dnia 19 marca 2019 r. projektem decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych, sporządzony w celu rozpoznania i oceny warunków geologiczno-inżynierskich podłoża dla potrzeb projektu pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację gazociągu relacji Jelcz - Nieciszów ".   więcej »»»
Obwieszczenie 08.04.2019
o wydaniu przez Wójta Gminy Czernica w dniu 8 kwietnia 2019 r. postanowienia na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018r.poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 80 ust. 5 i art.7, w związku z art. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze ( Dz. U. 2017r. poz. 2126 z późn. zm.), po zapoznaniu się z przedstawionym do zaopiniowania przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, przy piśmie DOW-G.I.7440.1.2019.RR z dnia 19 marca 2019 r. projektem decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych, sporządzony w celu rozpoznania i oceny warunków geologiczno-inżynierskich podłoża dla potrzeb projektu pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację gazociągu relacji Jelcz - Nieciszów ".   więcej »»»
 
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności