obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Obwieszczenie 20.11.2019
o wszczętym w dniu 04.11.2019 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej dn160PEHD dla zasilania dz. nr 184/9 przy ul. Słonecznej w Jeszkowicach, długość: ok. 120,00m i budowie sieci wodociągowej dn110PEHD dla zasilania dz. nr 184/9 przy ul. Słonecznej w Jeszkowicach, długość: ok. 170,00m, na działkach nr 95, 184/7 obręb Jeszkowice, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 15.11.2019
o wszczętym w dniu 24.10.2019 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: inwestycji liniowej - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 63 – długość 131,0 mb, na działkach nr 211/14, 219/5, 219/3, 205/9 obręb Czernica, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 14.11.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Czernica o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzykowice (północ), gmina Czernica wraz z załącznikami.   więcej »»»
Obwieszczenie 13.11.2019
o wszczętym w dniu 23.10.2019 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej dn200 dla zasilenia dz. nr 260/8 – 260/10 przy ul. Ładnej w Gajkowie, długości ok. 90,00m, na działce nr 261/3 obręb Gajków, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 07.11.2019
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzykowice (północ), gmina Czernica   więcej »»»
Obwieszczenie 06.11.2019
OiSO.6220.3.2013.MD   więcej »»»
Obwieszczenie 05.11.2019
o wszczętym w dniu 10.10.2019 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie obiektu głównej tranzytowej pompowni ścieków sanitarnych, odprowadzających ścieki z większości obszaru gminy Czernica, na części działki nr 265/2 obręb Dobrzykowice, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 28.10.2019
o wydaniu w dniu 24.10.2019 r. decyzji nr 21/2019 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej ø110mm, długości ok. 30m ul. Piaskowa, Gajków, na działce nr 348 obręb Gajków, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego 24.10.2019
IF-AB.7840.6.92.2019.ES2   więcej »»»
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego 11.10.2019
o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych   więcej »»»
Obwieszczenie 10.10.2019
o wszczętym w dniu 03.10.2019 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV do zasilania zespołu budynków jednorodzinnych w m. Czernica, dz. nr 555, 543 i część dz. nr 325/2 obręb Czernica, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 10.10.2019
o wydaniu w dniu 08.10.2019 r. decyzji nr 20/2019 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowych SN celem powiązania 8 stacji transformatorowych na promieniu Dobrzykowice oraz przebudowę istniejącej linii napowietrznej L-1019, na części działek nr 226/2, 238/1 obręb Dobrzykowice, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 08.10.2019
o wydaniu w dniu 04.10.2019 r. decyzji nr 17/2018 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn.: „Planowana inwestycja ma charakter liniowy, stanowi element infrastruktury technicznej i obejmuje przebudowę istniejącej linii elektroenergetycznej 110kV Oleśnica-Czechnica poprzez posadowienie nowych stalowych konstrukcji stanowiących podpory przewodów 110kV. Przebudowa obejmuje miejsca istniejących stanowisk słupów, które zostaną zdemontowane oraz w sąsiedztwie dotychczasowych stanowisk słupów zostaną wybudowane nowe konstrukcje. Przebudowa przewiduje równie lokalizację słupów na nowych działkach ewidencyjnych z zachowaniem istniejącej trasy linii oraz parametru charakterystycznego tj. długości.” na działkach nr 203, 184/4, 182/12, 165, 318, 321, 322/1 obręb Jeszkowice, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 27.09.2019
o wszczętym w dniu 16.09.2019 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kontenerowej stacji transformatorowej, kablowej linii średniego napięcia, kablowej sieci niskiego napięcia wraz z wolnostojącymi zestawami złączowo-pomiarowymi przeznaczonymi dla zasilania budynków mieszkalnych, na działkach nr 35, 37, 38, 244, 255/3 obręb Gajków, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 24.09.2019
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstawa Mała przy ul. Gajowej gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 23.09.2019
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Łany, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 17.09.2019
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nadolice Wielkie przy ulicy Żurawiej   więcej »»»
Obwieszczenie 17.09.2019
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstawa Mała przy ulicy Gajowej, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 16.09.2019
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstawa Mała z zakazem zabudowy.   więcej »»»
Obwieszczenie 13.09.2019
o wydaniu w dniu 10.09.2019 r. decyzji nr 19/2019 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego   więcej »»»
 
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności