obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Obwieszczenie 09.08.2019
o wydaniu przez Wójta Gminy Czernica w dniu 9 kwietnia 2019 r. postanowienia   więcej »»»
Obwieszczenie 07.08.2019
OiSO.6220.4.2018.MD   więcej »»»
Zawiadomienie 06.08.2019
Zawiadomienie z dnia 31 lipca 2019 r. znak: SKO 4122/114/19 o wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu decyzji z dnia 1 lipca 2019 r. uchylającej decyzję Wójta Gminy Czernica z dnia 15 lutego 2019 r. Nr 17/2018 (znak GPI.6733.17.4.2018.ŁK) ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn.: „Planowana inwestycja ma charakter liniowy, stanowi element infrastruktury technicznej i obejmuje przebudowę istniejącej linii elektroenergetycznej 110kV Oleśnica-Czechnica poprzez posadowienie nowych stalowych konstrukcji stanowiących podpory przewodów 110kV. Przebudowa obejmuje miejsca istniejących stanowisk słupów, które zostaną zdemontowane oraz w sąsiedztwie dotychczasowych stanowisk słupów zostaną wybudowane nowe konstrukcje. Przebudowa przewiduje równie lokalizację słupów na nowych działkach ewidencyjnych z zachowaniem istniejącej trasy linii oraz parametru charakterystycznego tj. długości.” na działkach nr 203, 184/4, 182/12, 165, 318, 321, 322/1 obręb Jeszkowice, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 31.07.2019
OiSO.6220.3.2019.MD   więcej »»»
Obwieszczenie 29.07.2019
o wszczętym w dniu 04.07.2019 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stalowej wieży telekomunikacyjnej o wysokości do 32m n.p.t., na działce nr 15/3 obręb Gajków, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 29.07.2019
o wszczętym w dniu 09.07.2019 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kontenerowej stacji transformatorowej, kablowej linii średniego napięcia, kablowej sieci niskiego napięcia wraz z wolnostojącymi zestawami złączowo-pomiarowymi przeznaczonymi dla zasilania budynków mieszkalnych, na działkach nr 35, 37, 38, 244, 255/3 obręb Gajków, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 22.07.2019
o zgromadzeniu materiału dowodowego dotyczącego postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 28.05.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kontenerowej stacji transformatorowej oraz sieci napowietrzno-kablowej średniego napięcia, sieci kablowej n/n dla zasilania działki nr 174/1 w Jeszkowicach z geodezyjnym wydzieleniem terenu o powierzchni 102m2 dla stacji transformatorowej z działki 176/1, na działkach nr 173, 176/1 obręb Jeszkowice, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 10.07.2019
o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w postanowieniu z dnia 31.05.2019 r. znak OiSO.6220.5.8.2012.AJ stwierdzającego, że realizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie Małej Elektrowni Wodnej w Ratowicach na rzece Odrze, na działkach 291/2, 423/1, 423/2, 424 oraz 427/1 w obrębie Ratowice, gmina Czernica – dla którego została wydana decyzja Wójta Gminy Czernica z dnia 21.03.2013 r. Nr OiSO.6220.5.14.2012.2013 –przebiega etapowo oraz, że nie zmieniły się warunki zawarte w ww. decyzji.   więcej »»»
Obwieszczenie 08.07.2019
o wszczętym w dniu 12.06.2019 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV w postaci pięciu złącz kablowo pomiarowych oraz pięciu odcinków linii kablowej nN 0,4 kV na działkach nr 230/32, 230/66. 230/67, 230/68, 230/69 obręb Chrząstawa Wielka, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 24.06.2019
o wszczętym w dniu 28.05.2019 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kontenerowej stacji transformatorowej oraz sieci napowietrzno-kablowej średniego napięcia, sieci kablowej n/n dla zasilania działki nr 174/1 w Jeszkowicach z geodezyjnym wydzieleniem terenu o powierzchni 102m2 dla stacji transformatorowej z działki 176/1, na działkach nr 173, 176/1 obręb Jeszkowice, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 24.06.2019
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie   więcej »»»
Obwieszczenie 21.06.2019
Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie   więcej »»»
Obwieszczenie 13.06.2019
o wszczętym w dniu 20.05.2019 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: odcinek sieci kanalizacji sanitarnej ø200mm, długości ok. 40m w ul. Głównej, na działkach nr 292, 435/2 obręb Jeszkowice, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie Wójta Gminy Czernica 11.06.2019
O przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Czernica   więcej »»»
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 10.06.2019
14 czerwca 2019 r. godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego 10.06.2019
IF-PP.747.8.2019.GM2 z dnia 31 maja 2019 roku zawiadamiające, że dnia 27 maja 2019 roku Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pk-7/19 ustalił lokalizację linii kolejowej dla inwestycji polegającej na przebudowie wiaduktu kolejowego w km 75,523 na linii kolejowej nr 277 Opole Groszowice - Wrocław Brochów nad drogą wojewódzką nr 455, obejmującej rozbiórkę istniejącego i budowę nowego wiaduktu wraz z budową przejścia pod torami oraz rozbudową drogi wojewódzkiej, przebudową wewnętrznych dróg gminnych wraz z przyległą infrastrukturą, w miejscowości Czernica. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.   więcej »»»
Obwieszczenie 06.06.2019
o zgromadzeniu materiału dowodowego dotyczącego postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 11.04.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie istniejącego Urzędu Gminy Czernica i rozbudowie istniejącego budynku o dodatkowe pomieszczenia użyteczności publicznej oraz budowie budynku garażowo-gospodarczego z wiatą wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej drogowej oraz małej architektury dla potrzeb inwestycji, na działkach nr 122/5, 122/7, 122/9, 122/10, 121/6, 121/8 obręb Czernica, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 05.06.2019
o wydaniu postanowienia stwierdzającego, że realizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie Małej Elektrowni Wodnej w Ratowicach na rzece Odrze, na działkach 291/2, 423/1, 423/2, 424 oraz 427/1 w obrębie Ratowice, gmina Czernica – dla którego została wydana decyzja Wójta Gminy Czernica z dnia 21.03.2013 r. Nr OiSO.6220.5.14.2012.2013 –przebiega etapowo oraz, że nie zmieniły się warunki zawarte w ww. decyzji.   więcej »»»
Obwieszczenie 03.06.2019
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica(w zakresie terenów w obrębie Nadolice Małe i Nadolice Wielkie)   więcej »»»
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego 31.05.2019
zawiadamiam, że dnia 27 maja 2019 r. Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pk-7/19 ustalił lokalizację linii kolejowej dla inwestycji...   więcej »»»
 
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności