obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Obwieszczenie 10.01.2020
o wydaniu w dniu 10.01.2020 r. decyzji nr 28/2019 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5MPa z rur PEde63 o długości około 151mb, na działce nr 454/2 obręb Jeszkowice, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 09.01.2020
Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie   więcej »»»
Obwieszczenie 09.01.2020
o wydaniu w dniu 07.01.2020 r. decyzji nr 27/2019 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej dn160PEHD dla zasilania dz. nr 184/9 przy ul. Słonecznej w Jeszkowicach, długość: ok. 120,00m i budowie sieci wodociągowej dn110PEHD dla zasilania dz. nr 184/9 przy ul. Słonecznej w Jeszkowicach, długość: ok. 170,00m, na działkach nr 95, 184/7 obręb Jeszkowice, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 02.01.2020
Wójta Gminy Czernica o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzykowice (północ), gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 30.12.2019
terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych w sezonie 2019/2020 na terenie obwodu łowieckiego nr 229, 230 i 260 dzierżawionego przez Koło Łowieckie "Knieja" we Wrocławiu   więcej »»»
Obwieszczenie 24.12.2019
o wydaniu w dniu 24.12.2019 r. decyzji nr 26/2019 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: inwestycji liniowej - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 63 – długość 131,0 mb, na działkach nr 211/14, 219/5, 219/3, 205/9 obręb Czernica, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 23.12.2019
o wydaniu w dniu 20.12.2019 r. decyzji nr 25/2019 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej dn200 dla zasilenia dz. nr 260/8 – 260/10 przy ul. Ładnej w Gajkowie, długości ok. 90,00m, na działce nr 261/3 obręb Gajków, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 13.12.2019
o wydaniu w dniu 12.12.2019 r. decyzji nr 24/2019 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie obiektu głównej tranzytowej pompowni ścieków sanitarnych, odprowadzających ścieki z większości obszaru gminy Czernica, na części działki nr 265/2 obręb Dobrzykowice, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 09.12.2019
o wydaniu w dniu 06.12.2019 r. decyzji nr 23/2019 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV do zasilania zespołu budynków jednorodzinnych w m. Czernica, dz. nr 555, 542 i część dz. nr 325/2 obręb Czernica, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 04.12.2019
OiSO.6220.10.2019.MD   więcej »»»
Obwieszczenie 04.12.2019
Wójta Gminy Czernica o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstawa Mała przy ulicy Gajowej, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 30.11.2019
OiSO.6220.5.2019.PK   więcej »»»
Obwieszczenie 30.11.2019
OiSO.6220.7.2019.PK   więcej »»»
Obwieszczenie 28.11.2019
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstawa Mała przy ulicy Gajowej, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 28.11.2019
o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Nadolice Małe, gmina Czernica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.   więcej »»»
Obwieszczenie 26.11.2019
o wszczętym w dniu 20.11.2019 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej PEHD100 w działce drogowej nr 64 do budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 63/2 i 63/3 w celu zapewnienia dostawy wody pitnej, na działce nr 64 obręb Gajków, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 26.11.2019
o wszczętym w dniu 08.11.2019 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5MPa z rur PEde63 o długości około 151mb, na działce nr 454/2 obręb Jeszkowice, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 21.11.2019
o wydaniu w dniu 15.11.2019 r. decyzji nr 22/2019 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kontenerowej stacji transformatorowej, kablowej linii średniego napięcia, kablowej sieci niskiego napięcia wraz z wolnostojącymi zestawami złączowo-pomiarowymi przeznaczonymi dla zasilania budynków mieszkalnych, na działkach nr 35, 37, 38, 244, 255/3 obręb Gajków, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 20.11.2019
o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta w obrębie Nadolice Małe, gmina Czernica   więcej »»»
Obwieszczenie 20.11.2019
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzykowice, gmina Czernica   więcej »»»
 
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności