obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Obwieszczenie 21.11.2019
o wydaniu w dniu 15.11.2019 r. decyzji nr 22/2019 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kontenerowej stacji transformatorowej, kablowej linii średniego napięcia, kablowej sieci niskiego napięcia wraz z wolnostojącymi zestawami złączowo-pomiarowymi przeznaczonymi dla zasilania budynków mieszkalnych, na działkach nr 35, 37, 38, 244, 255/3 obręb Gajków, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 20.11.2019
o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta w obrębie Nadolice Małe, gmina Czernica   więcej »»»
Obwieszczenie 20.11.2019
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzykowice, gmina Czernica   więcej »»»
Obwieszczenie 20.11.2019
o wszczętym w dniu 04.11.2019 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej dn160PEHD dla zasilania dz. nr 184/9 przy ul. Słonecznej w Jeszkowicach, długość: ok. 120,00m i budowie sieci wodociągowej dn110PEHD dla zasilania dz. nr 184/9 przy ul. Słonecznej w Jeszkowicach, długość: ok. 170,00m, na działkach nr 95, 184/7 obręb Jeszkowice, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 15.11.2019
o wszczętym w dniu 24.10.2019 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: inwestycji liniowej - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 63 – długość 131,0 mb, na działkach nr 211/14, 219/5, 219/3, 205/9 obręb Czernica, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 14.11.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Czernica o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzykowice (północ), gmina Czernica wraz z załącznikami.   więcej »»»
Obwieszczenie 13.11.2019
o wszczętym w dniu 23.10.2019 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej dn200 dla zasilenia dz. nr 260/8 – 260/10 przy ul. Ładnej w Gajkowie, długości ok. 90,00m, na działce nr 261/3 obręb Gajków, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 07.11.2019
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzykowice (północ), gmina Czernica   więcej »»»
Obwieszczenie 06.11.2019
OiSO.6220.3.2013.MD   więcej »»»
Obwieszczenie 05.11.2019
o wszczętym w dniu 10.10.2019 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie obiektu głównej tranzytowej pompowni ścieków sanitarnych, odprowadzających ścieki z większości obszaru gminy Czernica, na części działki nr 265/2 obręb Dobrzykowice, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 28.10.2019
o wydaniu w dniu 24.10.2019 r. decyzji nr 21/2019 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej ø110mm, długości ok. 30m ul. Piaskowa, Gajków, na działce nr 348 obręb Gajków, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego 24.10.2019
IF-AB.7840.6.92.2019.ES2   więcej »»»
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego 11.10.2019
o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych   więcej »»»
Obwieszczenie 10.10.2019
o wszczętym w dniu 03.10.2019 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV do zasilania zespołu budynków jednorodzinnych w m. Czernica, dz. nr 555, 543 i część dz. nr 325/2 obręb Czernica, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 10.10.2019
o wydaniu w dniu 08.10.2019 r. decyzji nr 20/2019 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowych SN celem powiązania 8 stacji transformatorowych na promieniu Dobrzykowice oraz przebudowę istniejącej linii napowietrznej L-1019, na części działek nr 226/2, 238/1 obręb Dobrzykowice, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 08.10.2019
o wydaniu w dniu 04.10.2019 r. decyzji nr 17/2018 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn.: „Planowana inwestycja ma charakter liniowy, stanowi element infrastruktury technicznej i obejmuje przebudowę istniejącej linii elektroenergetycznej 110kV Oleśnica-Czechnica poprzez posadowienie nowych stalowych konstrukcji stanowiących podpory przewodów 110kV. Przebudowa obejmuje miejsca istniejących stanowisk słupów, które zostaną zdemontowane oraz w sąsiedztwie dotychczasowych stanowisk słupów zostaną wybudowane nowe konstrukcje. Przebudowa przewiduje równie lokalizację słupów na nowych działkach ewidencyjnych z zachowaniem istniejącej trasy linii oraz parametru charakterystycznego tj. długości.” na działkach nr 203, 184/4, 182/12, 165, 318, 321, 322/1 obręb Jeszkowice, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 27.09.2019
o wszczętym w dniu 16.09.2019 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kontenerowej stacji transformatorowej, kablowej linii średniego napięcia, kablowej sieci niskiego napięcia wraz z wolnostojącymi zestawami złączowo-pomiarowymi przeznaczonymi dla zasilania budynków mieszkalnych, na działkach nr 35, 37, 38, 244, 255/3 obręb Gajków, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 24.09.2019
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstawa Mała przy ul. Gajowej gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 23.09.2019
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Łany, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 17.09.2019
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nadolice Wielkie przy ulicy Żurawiej   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności