obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Obwieszczenie 04.06.2020
Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie   więcej »»»
Obwieszczenie 28.05.2020
o wszczętym w dniu 29.04.2020 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku świetlicy na budynek dydaktyczny z dwoma salami dydaktycznymi oraz zapleczem socjalno-bytowym, na działce nr 174/3 obręb Czernica, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego 26.05.2020
SP-GN.6740.7.2020MB   więcej »»»
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego 21.05.2020
IF-AB.7840.1.9.2020.WS   więcej »»»
Obwieszczenie 12.05.2020
o przeprowadzeniu postępowania wszczętego w dniu 06.08.2020 r. na wniosek Jakuba Wojtkowiaka, reprezentującego wnioskodawcę: Grupę Projektową Port Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dobrej 26, 60-595 Poznań, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanej inwestycji – Budowa zespołu produkcyjno – magazynowo - usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zapleczem socjalno - biurowym w Dobrzykowicach, na działkach o nr ew. 283, 284 oraz 275, gmina Czernica, powiat Wrocławski   więcej »»»
Obwieszczenie 08.05.2020
o kolejnym wydłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Czernica   więcej »»»
Obwieszczenie 28.04.2020
dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1930D pomiędzy miejscowościami Chrząstawa Mała oraz Chrząstawa Wielka w miejscu istniejącego mostu na rzece Graniczna przewidzianego do rozbiórki”.   więcej »»»
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego 22.04.2020
IF-AB.7840.1.9.20202.WS   więcej »»»
Obwieszczenie 10.04.2020
o wydłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Czernica   więcej »»»
Obwieszczenie 05.04.2020
o wydaniu w dniu 31.03.2020 r. decyzji nr 4/2020 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie drogi wojewódzkiej nr 455, polegającej na budowie chodnika w m. Gajków, gmina Czernica, na działce nr 35 obręb Gajków, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 01.04.2020
o zebranych dokumentach i materiałach przed zmianą decyzji z dnia 23.08.2013 r. znak OISO.6220.3.12.2013.MD o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1930D...   więcej »»»
Obwieszczenie 19.03.2020
o wszczętym w dniu 12.03.20 roku postępowaniu w sprawi wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody...   więcej »»»
Obwieszczenie 19.03.2020
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nadolice Małe, gmina Czernica   więcej »»»
Obwieszczenie 18.03.2020
o wydaniu w dniu 16.03.2020 r. decyzji nr 2/2020 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej ø110mm, długości ok. 30m ul. Piaskowa, Gajków, na działkach nr 348, 347/6, 347/8 obręb Gajków, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 13.03.2020
o wydłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Czernica   więcej »»»
Obwieszczenie 11.03.2020
Starosty Powiatu Wrocławskiego z dnia 5 marca 2020 r.   więcej »»»
Obwieszczenie 09.03.2020
o wydaniu w dniu 03.03.2020 r. decyzji (nr pisma GPI.6733.3.1.2020.ŁK) umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku świetlicy na budynek dydaktyczny z dwoma salami dydaktycznymi oraz zapleczem socjalno-bytowym, na działce nr 174/3 obręb Czernica, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 28.02.2020
o wydaniu postanowienia odmawiającego wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia   więcej »»»
Informacja o wszczęciu postępowania 26.02.2020
Dyrektora Zarządu Zlewni We Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie   więcej »»»
Informacja o wszczęciu postępowania 26.02.2020
Dyrektora Zarządu Zlewni We Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności