obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Obwieszczenie 05.04.2020
o wydaniu w dniu 31.03.2020 r. decyzji nr 4/2020 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie drogi wojewódzkiej nr 455, polegającej na budowie chodnika w m. Gajków, gmina Czernica, na działce nr 35 obręb Gajków, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 01.04.2020
o zebranych dokumentach i materiałach przed zmianą decyzji z dnia 23.08.2013 r. znak OISO.6220.3.12.2013.MD o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1930D...   więcej »»»
Obwieszczenie 19.03.2020
o wszczętym w dniu 12.03.20 roku postępowaniu w sprawi wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody...   więcej »»»
Obwieszczenie 19.03.2020
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nadolice Małe, gmina Czernica   więcej »»»
Obwieszczenie 18.03.2020
o wydaniu w dniu 16.03.2020 r. decyzji nr 2/2020 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej ø110mm, długości ok. 30m ul. Piaskowa, Gajków, na działkach nr 348, 347/6, 347/8 obręb Gajków, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 13.03.2020
o wydłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Czernica   więcej »»»
Obwieszczenie 11.03.2020
Starosty Powiatu Wrocławskiego z dnia 5 marca 2020 r.   więcej »»»
Obwieszczenie 09.03.2020
o wydaniu w dniu 03.03.2020 r. decyzji (nr pisma GPI.6733.3.1.2020.ŁK) umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku świetlicy na budynek dydaktyczny z dwoma salami dydaktycznymi oraz zapleczem socjalno-bytowym, na działce nr 174/3 obręb Czernica, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 28.02.2020
o wydaniu postanowienia odmawiającego wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia   więcej »»»
Informacja o wszczęciu postępowania 26.02.2020
Dyrektora Zarządu Zlewni We Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie   więcej »»»
Informacja o wszczęciu postępowania 26.02.2020
Dyrektora Zarządu Zlewni We Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie   więcej »»»
Obwieszczenie 24.02.2020
o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Czernica   więcej »»»
Obwieszczenie 21.02.2020
o wszczętym w dniu 05.02.2020 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie drogi wojewódzkiej nr 455, polegającej na budowie chodnika w m. Gajków, gmina Czernica, na działce nr 35 obręb Gajków, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 17.02.2020
o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Czernica   więcej »»»
Obwieszczenie 12.02.2020
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Łany, gmina Czernica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko   więcej »»»
Obwieszczenie 12.02.2020
o wszczętym w dniu 20.01.2020 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej ø110mm, długości ok. 30m ul. Piaskowa, Gajków, na działkach nr 348, 347/6, 347/8 obręb Gajków, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 05.02.2020
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Łany, gmina Czernica, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.   więcej »»»
Obwieszczenie 23.01.2020
o wydaniu w dniu 22.01.2020 r. decyzji nr 29/2019 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej PEHD100 w działce drogowej nr 64 do budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 63/2 i 63/3 w celu zapewnienia dostawy wody pitnej, na działce nr 64 obręb Gajków, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 10.01.2020
o wydaniu w dniu 10.01.2020 r. decyzji nr 28/2019 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5MPa z rur PEde63 o długości około 151mb, na działce nr 454/2 obręb Jeszkowice, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 09.01.2020
Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności