obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Obwieszczenie 27.08.2020
o wszczętym w dniu 24.08.2020 roku postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja i udrożnienie starorzecza na rzece Odrze (km 227+250) w miejscowości Ratowice, gm. Czernica, wraz z zagospodarowaniem potencjału energetycznego piętrzonej wody”.   więcej »»»
Obwieszczenie 25.08.2020
o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie kopalin ze złoża kruszywa naturalnego „Chrząstawa Mała 2” wraz z jej przeróbką położonego na działce nr 15/4 obręb Chrząstawa Mała” w gminie Czernica pow. Wrocławski, po ponownym rozpatrzeniu sprawy.   więcej »»»
Obwieszczenie 13.08.2020
w dniu 12 sierpnia 2020 r. po przeprowadzeniu postępowania wszczętego w dniu 12 marca 2020 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu Partec System Sp. z o. o. Budowa hali produkcyjno–magazynowej i rozbudowa budynku biurowego”, na terenie działek nr 15/7, 15/8 i 15/3 obręb Gajków, gmina Czernica, powiat wrocławski.   więcej »»»
Obwieszczenie 13.08.2020
w dniu 12 sierpnia 2020 r. po przeprowadzeniu postępowania wszczętego w dniu 12 marca 2020 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu Partec System Sp. z o. o. Budowa hali produkcyjno–magazynowej i rozbudowa budynku biurowego”, na terenie działek nr 15/7, 15/8 i 15/3 obręb Gajków, gmina Czernica, powiat wrocławski.   więcej »»»
Obwieszczenie 04.08.2020
o wszczętym w dniu 28.07.2020 roku postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D w miejscowości Chrząstawa Mała, gm. Czernica wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”.   więcej »»»
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego 03.08.2020
.   więcej »»»
Obwieszczenie 29.07.2020
o wszczętym w dniu 10.07.2020 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie oświetlenia drogowego Krzyków ul. Główna, na działkach nr 165, 173 obręb Krzyków, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 29.07.2020
o wszczętym w dniu 09.07.2020 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kolektora kanalizacji sanitarnej, na dz. nr 123, 188, części środkowej dz. nr 120 (zlokalizowana pomiędzy działkami nr 127/2 i 128 a działką nr 188, nie objętą miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego) obręb Chrząstawa Mała, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 24.07.2020
o wydaniu w dniu 24.07.2020 r. decyzji nr 7/2020 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV do zasilania zespołu budynków jednorodzinnych w m. Czernica, na dz. nr 557/1, 557/6 obręb Czernica, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego 09.07.2020
IF-AB.7840.1.71.2019.AK   więcej »»»
Obwieszczenie 06.07.2020
zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 6 lipca 2020 r. po przeprowadzeniu postępowania wszczętego w dniu 29 maja 2020 r. na wniosek spółki PIACH I ŻWIR Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ks. Konstantego Damrota 44/7, 50-306 Wrocław, w której interesie działa Stanisław Grycak, została wydana decyzja odmawiająca spółce PIACH I ŻWIR Sp. z o.o., wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie kopalin ze złoża kruszywa naturalnego „Chrząstawa Mała 2” wraz z jego przeróbką, położonego na działce nr 15/4 obręb Chrząstawa Mała” w gminie Czernica pow. Wrocławski.   więcej »»»
Obwieszczenie 06.07.2020
dniu 6 lipca 2020 r. po przeprowadzeniu postępowania wszczętego w dniu 29 maja 2020 r. na wniosek spółki PIACH I ŻWIR Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ks. Konstantego Damrota 44/7, 50-306 Wrocław, w której interesie działa Stanisław Grycak,, została wydana decyzja odmawiająca spółce PIACH I ŻWIR Sp. z o.o., wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie kopalin ze złoża kruszywa naturalnego „Chrząstawa Mała 2” wraz z jego przeróbką, położonego na działce nr 15/4 obręb Chrząstawa Mała” w gminie Czernica pow. Wrocławski.   więcej »»»
Obwieszczenie 06.07.2020
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamieniec Wrocławski, gmina Czernica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko   więcej »»»
Obwieszczenie Wójta Gminy Czernica 03.07.2020
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzykowice, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 22.06.2020
o wydaniu w dniu 22.06.2020 r. decyzji nr 6/2020 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku świetlicy na budynek dydaktyczny z dwoma salami dydaktycznymi oraz zapleczem socjalno-bytowym, na działce nr 174/3 obręb Czernica, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 18.06.2020
o wszczętym w dniu 22.05.2020 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV do zasilania zespołu budynków jednorodzinnych w m. Czernica, na dz. nr 557/1, 557/6 obręb Czernica, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 16.06.2020
Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie   więcej »»»
Obwieszczenie Wójta Gminy Czernica 15.06.2020
o kolejnym wydłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Czernica   więcej »»»
Obwieszczenie 09.06.2020
o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie kopalin ze złoża kruszywa naturalnego „Chrząstawa Mała 2” wraz z jej przeróbką położonego na działce nr 15/4 obręb Chrząstawa Mała” w gminie Czernica pow. Wrocławski..   więcej »»»
Obwieszczenie 08.06.2020
o wszczętym w dniu 29.05.2020 roku postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie kopalin ze złoża kruszywa naturalnego „Chrząstawa Mała 2” wraz z jej przeróbką położonego na działce nr 15/4 obręb Chrząstawa Mała” w gminie Czernica pow. Wrocławski.   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności