obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Obwieszczenie 11.01.2022
strony postępowania, że w dniu 10 stycznia 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Zespół budynków jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie wolnostojącej wraz z infrastrukturą drogową i techniczną na dz. 193 w Jeszkowicach.   więcej »»»
Obwieszczenie 05.01.2022
o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa Farmy Fotowoltaicznej PV Wojnowice 1, o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą, na działce o nr ewidencyjnym 179/1 położonej w obrębie Wojnowice, w miejscowości Wojnowice”.   więcej »»»
Obwieszczenie 21.12.2021
o nałożeniu w dniu 21.12.2021 r. obowiązku sporządzenia i załączenia raportu oddziaływania na środowisko dla całości przedsięwzięcia w zakresie określonym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn„Przebudowa śluzy małej w Janowicach z dostosowaniem do parametrów min. IV klasy drogi wodnej, w obrębach Jeszkowice i Gajków, gmina Czernica, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie”.   więcej »»»
Obwieszczenie 16.12.2021
o zawieszeniu w dniu 16.12.2021 r., na wniosek Piotra Kowalczyka, reprezentującego Instytut OZE sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Skrajnej 41a 25-650 Kielce, działającego jako pełnomocnik spółki z o.o. AQUA VIS z siedzibą przy ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja i udrożnienie starorzecza na rzece Odrze (km 227+250) w miejscowości Ratowice, gm. Czernica, wraz z zagospodarowaniem potencjału energetycznego piętrzonej wody”.   więcej »»»
Obwieszczenie 16.12.2021
o zawieszeniu w dniu 16.12.2021 r., na wniosek Piotra Kowalczyka, reprezentującego Instytut OZE sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Skrajnej 41a 25-650 Kielce, działającego jako pełnomocnik spółki z o.o. AQUA VIS z siedzibą przy ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja i udrożnienie starorzecza na rzece Odrze (km 227+250) w miejscowości Ratowice, gm. Czernica, wraz z zagospodarowaniem potencjału energetycznego piętrzonej wody”.   więcej »»»
Obwieszczenie 10.12.2021
o wydaniu w dniu 10.12.2021 r. decyzji nr 33/2021 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie budynku usługowego, dwukondygnacyjnego pod funkcję przedszkola publicznego wraz z zagospodarowaniem terenu w tym: miejscami postojowymi, placem zabaw, zielenią urządzoną, utwardzeniami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz. nr 211/25, 211/21 i 211/23 obręb Czernica, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 10.12.2021
o wydaniu w dniu 09.12.2021 r. decyzji nr 32/2021 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej dn110 dla zasilenia dz. nr 184/4, 184/5, 184/10 przy ul. Słonecznej w Jeszkowicach, na dz. nr 184/4, 293, 95 obręb Jeszkowice, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 07.12.2021
o opracowaniu i wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 26.11.2021
strony postępowania, że w dniu 22 listopada 2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie centrum logistycznego na terenie działki 291/8 w gminie Czernica, powiecie Wrocławskim, woj. Dolnośląskim, obrębie Dobrzykowice”.   więcej »»»
Obwieszczenie 26.11.2021
o nałożeniu w dniu 23 listopada 2021 r. obowiązku sporządzenia i załączenia raportu oddziaływania na środowisko dla całości przedsięwzięcia w zakresie określonym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania na:   więcej »»»
Obwieszczenie 12.11.2021
Wójt Gminy Czernica podaje terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych w sezonie 2021/2022 na terenie obwodu łowieckiego Koła Łowieckiego „Knieja” we Wrocławiu   więcej »»»
Obwieszczenie 05.11.2021
o wydaniu w dniu 05.11.2021 r. decyzji nr 31/2021 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej dla zasilania działek budowlanych 179/1 – 179/30 na cele socjalno-bytowe wraz z budową przyłączy wody do granic ww. działek oraz posadowieniem hydrantu przeciwpożarowego naziemnego na zakończeniu sieci, na dz. nr 168/19, 173, 179/27, 179/29, 293, 186 obręb Jeszkowice, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 02.11.2021
o wydaniu przez Wójta Gminy Czernica w dniu 28 października 2021 r. postanowienia na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021r.poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 80 ust. 5 i art.7, w związku z art. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze ( Dz. U. 2021r. poz. 1420 z późn. zm.), po zapoznaniu się z przedstawionym do zaopiniowania przez Starostę Powiatu Wrocławskiego, przy piśmie SP-OŚ.6530.4.2021.GW z dnia 8 października 2021 r. (wpływ do tut. Urzędu 14.10.2021r.) projektem decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych, sporządzony w celu zatwierdzenia projekt robót projekt robót geologicznych, na odwiercenie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego nr 1NW dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o. w miejscowości Nadolice Wielkie dz. Nr 126/9.w którym to:   więcej »»»
Obwieszczenie 02.11.2021
o wydaniu w dniu 29.10.2021 r. decyzji nr 30/2021 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5MPa z rur PEde63 o długości około 74,6 mb, na dz. nr 292dr, 295/6, 295/17 obręb Jeszkowice, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 29.10.2021
o umorzeniu postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 10.09.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia o przepustowości Q=5 000cNm³/h wraz z zasilaniem elektroenergetycznym, instalacją elektroenergetyczną, oświetleniową, AKPiA, uziemienia, odgromową, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na dz. nr 15/12, 15/13, 334 AM1, obręb 0003 Czernica, jednostka ewidencyjna 0003 Czernica”.   więcej »»»
Obwieszczenie 29.10.2021
o wszczętym w dniu 05.10.2021 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej dn110 dla zasilenia dz. nr 184/4, 184/5, 184/10 przy ul. Słonecznej w Jeszkowicach, na dz. nr 184/4, 293, 95 obręb Jeszkowice, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 29.10.2021
o wszczętym w dniu 06.10.2021 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie budynku usługowego, dwukondygnacyjnego pod funkcję przedszkola publicznego wraz z zagospodarowaniem terenu w tym: miejscami postojowymi, placem zabaw, zielenią urządzoną, utwardzeniami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz. nr 211/25, 211/21 i 211/23 obręb Czernica, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego 29.10.2021
z dnia 25 października 2021 r.   więcej »»»
Obwieszczenie 28.10.2021
dot. projektu decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych, sporządzony w celu zatwierdzenia projektu robót projektu robót geologicznych, na odwiercenie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego   więcej »»»
Obwieszczenie 22.10.2021
w sprawie ustalenia odszkodowania   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności