obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Obwieszczenie 17.04.2019
Wójta Gminy Czernica z dnia 17 kwietnia 2019 r. zbiorcze wyniki wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Czernica w kadencji 2019-2024   więcej »»»
Obwieszczenie 15.04.2019
o wszczętym w dniu 21.03.2019 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej dn110PEHD dla zasilania dz. 230/48 przy ul. Młyńska – Oliwkowa w Chrząstawie Wielkiej, na działkach nr 230/36, 230/32 obręb Chrząstawa Wielka, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 12.04.2019
Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego   więcej »»»
Obwieszczenie 08.04.2019
Wójta Gminy Czernica- o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzykowice   więcej »»»
Obwieszczenia 08.04.2019
w sprawie zwołania zebrań wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów rad sołeckich w sołectwach Gminy Czernica   więcej »»»
Postanowienie 08.04.2019
Wójt Gminy Czernica, na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018r.poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 80 ust. 5 i art.7, w związku z art. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze ( Dz. U. 2017 r. poz. 2126 z późn. zm.), po zapoznaniu się z przedstawionym do zaopiniowania przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, przy piśmie DOW-G.I.7440.1.2019.RR z dnia 19 marca 2019 r. projektem decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych, sporządzony w celu rozpoznania i oceny warunków geologiczno-inżynierskich podłoża dla potrzeb projektu pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację gazociągu relacji Jelcz - Nieciszów ".   więcej »»»
Obwieszczenie 08.04.2019
o wydaniu przez Wójta Gminy Czernica w dniu 8 kwietnia 2019 r. postanowienia na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018r.poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 80 ust. 5 i art.7, w związku z art. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze ( Dz. U. 2017r. poz. 2126 z późn. zm.), po zapoznaniu się z przedstawionym do zaopiniowania przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, przy piśmie DOW-G.I.7440.1.2019.RR z dnia 19 marca 2019 r. projektem decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych, sporządzony w celu rozpoznania i oceny warunków geologiczno-inżynierskich podłoża dla potrzeb projektu pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację gazociągu relacji Jelcz - Nieciszów ".   więcej »»»
Obwieszczenie 05.04.2019
o zgromadzeniu materiału dowodowego dotyczącego postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 26.02.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej dn160PEHD dla zasilania budynków mieszkalnych na dz. nr 38 przy ul. Lipowej – Wierzbowej w Gajkowie, długość: ok. 50,00 m, sieci wodociągowej przy ul. Lipowej – Wierzbowej w Gajkowie, długość: ok. 115,00 m, sieci kanalizacji sanitarnej dn200PVC-U dla odbioru ścieków z budynków mieszkalnych na dz. 38 przy ul. Lipowej – Wierzbowej, długość: ok. 220,00 m, na działkach nr 38, 255/3, 244, 39, 41 obręb Gajków, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 05.04.2019
o zgromadzeniu materiału dowodowego dotyczącego postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 15.02.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie studni głębinowej IA, na działce nr 309/3 obręb Nadolice Wielkie, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 05.04.2019
o zgromadzeniu materiału dowodowego dotyczącego postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 06.02.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Planowana inwestycja ma charakter liniowy, stanowi element infrastruktury technicznej i obejmuje przebudowę istniejącej linii elektroenergetycznej 110kV Oleśnica - Czechnica poprzez posadowienie nowych stalowych konstrukcji stanowiących podpory przewodów 110kV. Przebudowa obejmuje miejsca istniejących stanowisk słupów, które zostaną zdemontowane oraz w sąsiedztwie dotychczasowych stanowisk słupów zostaną wybudowane nowe konstrukcje. Przebudowa nie spowoduje zmiany istniejącej trasy linii oraz parametru charakterystycznego tj. długości.” na działce nr 309/10 obręb Nadolice Wielkie, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 05.04.2019
o zgromadzeniu materiału dowodowego dotyczącego postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 06.02.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Planowana inwestycja ma charakter liniowy, stanowi element infrastruktury technicznej i obejmuje przebudowę istniejącej linii elektroenergetycznej 110kV Oleśnica - Czechnica poprzez posadowienie nowych stalowych konstrukcji stanowiących podpory przewodów 110kV. Przebudowa obejmuje miejsca istniejących stanowisk słupów, które zostaną zdemontowane oraz w sąsiedztwie dotychczasowych stanowisk słupów zostaną wybudowane nowe konstrukcje. Przebudowa nie spowoduje zmiany istniejącej trasy linii oraz parametru charakterystycznego tj. długości.” na działkach nr 219/4, 210 obręb Jeszkowice, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 21.03.2019
o wszczętym w dniu 08.03.2019 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie istniejącego Urzędu Gminy Czernica i rozbudowie istniejącego budynku o dodatkowe pomieszczenia użyteczności publicznej oraz budowie budynku garażowo-gospodarczego z wiatą wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej drogowej oraz małej architektury dla potrzeb inwestycji, na działkach nr 122/5, 122/7, 122/9, 122/10, 121/6, 121/8 obręb Czernica, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 19.03.2019
o zgromadzeniu materiału dowodowego dotyczącego postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 25.01.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie parkingu samochodowego na 30 miejsc postojowych w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych, wraz z dojściami do peronu, oświetleniem i dowiązaniem do istniejącego układu dróg publicznych oraz zabudową wiat rowerowych na 30 miejsc rowerowych. Wody opadowe zostaną odprowadzone przez wpusty drogowe oraz projektowaną kanalizację deszczową do rowów melioracyjnych na działce nr 245/1, na działkach nr 257/2, 206/3 obręb Dobrzykowice, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 19.03.2019
o zgromadzeniu materiału dowodowego dotyczącego postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 28.01.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie parkingu samochodowego na 20 miejsc postojowych w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych, wraz z dojściami do peronu, oświetleniem i dowiązaniem do istniejącego układu dróg publicznych oraz zabudową wiat rowerowych na 30 miejsc rowerowych. Wody opadowe zostaną odprowadzone przez wpusty deszczowe oraz projektowaną kanalizację deszczową do skrzynek rozsączających, na działkach nr 467/48, 467/44 AR1 obręb Chrząstawa Mała, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 19.03.2019
o wszczętym w dniu 26.02.2019 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej dn160PEHD dla zasilania budynków mieszkalnych na dz. nr 38 przy ul. Lipowej – Wierzbowej w Gajkowie, długość: ok. 50,00 m, sieci wodociągowej przy ul. Lipowej – Wierzbowej w Gajkowie, długość: ok. 115,00 m, sieci kanalizacji sanitarnej dn200PVC-U dla odbioru ścieków z budynków mieszkalnych na dz. 38 przy ul. Lipowej – Wierzbowej, długość: ok. 220,00 m, na działkach nr 38, 255/3, 244, 39, 41 obręb Gajków, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 19.03.2019
o wszczętym w dniu 15.02.2019 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie studni głębinowej IA, na działce nr 309/3 obręb Nadolice Wielkie, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego 14.03.2019
z dnia 4 marca 2019 r. nr IF-AB.7840.2.21.2018.JT   więcej »»»
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego 14.03.2019
z dnia 8 marca 2019 r. nr IF-AB.7820.28.2018.ES2   więcej »»»
Obwieszczenie 13.03.2019
o wszczętym w dniu 26.02.2019 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej dn160PEHD dla zasilania budynków mieszkalnych na dz. nr 38 przy ul. Lipowej – Wierzbowej w Gajkowie, długość: ok. 50,00 m, sieci wodociągowej przy ul. Lipowej – Wierzbowej w Gajkowie, długość: ok. 115,00 m, sieci kanalizacji sanitarnej dn200PVC-U dla odbioru ścieków z budynków mieszkalnych na dz. 38 przy ul. Lipowej – Wierzbowej, długość: ok. 220,00 m, na działkach nr 38, 255/3, 244, 39, 41 obręb Gajków, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 13.03.2019
o wszczętym w dniu 15.02.2019 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie studni głębinowej IA, na działce nr 309/3 obręb Nadolice Wielkie, gmina Czernica.   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności