obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego 09.07.2020
IF-AB.7840.1.71.2019.AK   więcej »»»
Obwieszczenie 06.07.2020
zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 6 lipca 2020 r. po przeprowadzeniu postępowania wszczętego w dniu 29 maja 2020 r. na wniosek spółki PIACH I ŻWIR Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ks. Konstantego Damrota 44/7, 50-306 Wrocław, w której interesie działa Stanisław Grycak, została wydana decyzja odmawiająca spółce PIACH I ŻWIR Sp. z o.o., wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie kopalin ze złoża kruszywa naturalnego „Chrząstawa Mała 2” wraz z jego przeróbką, położonego na działce nr 15/4 obręb Chrząstawa Mała” w gminie Czernica pow. Wrocławski.   więcej »»»
Obwieszczenie 06.07.2020
dniu 6 lipca 2020 r. po przeprowadzeniu postępowania wszczętego w dniu 29 maja 2020 r. na wniosek spółki PIACH I ŻWIR Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ks. Konstantego Damrota 44/7, 50-306 Wrocław, w której interesie działa Stanisław Grycak,, została wydana decyzja odmawiająca spółce PIACH I ŻWIR Sp. z o.o., wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie kopalin ze złoża kruszywa naturalnego „Chrząstawa Mała 2” wraz z jego przeróbką, położonego na działce nr 15/4 obręb Chrząstawa Mała” w gminie Czernica pow. Wrocławski.   więcej »»»
Obwieszczenie 06.07.2020
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamieniec Wrocławski, gmina Czernica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko   więcej »»»
Obwieszczenie Wójta Gminy Czernica 03.07.2020
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzykowice, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 22.06.2020
o wydaniu w dniu 22.06.2020 r. decyzji nr 6/2020 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku świetlicy na budynek dydaktyczny z dwoma salami dydaktycznymi oraz zapleczem socjalno-bytowym, na działce nr 174/3 obręb Czernica, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 18.06.2020
o wszczętym w dniu 22.05.2020 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV do zasilania zespołu budynków jednorodzinnych w m. Czernica, na dz. nr 557/1, 557/6 obręb Czernica, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 16.06.2020
Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie   więcej »»»
Obwieszczenie Wójta Gminy Czernica 15.06.2020
o kolejnym wydłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Czernica   więcej »»»
Obwieszczenie 09.06.2020
o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie kopalin ze złoża kruszywa naturalnego „Chrząstawa Mała 2” wraz z jej przeróbką położonego na działce nr 15/4 obręb Chrząstawa Mała” w gminie Czernica pow. Wrocławski..   więcej »»»
Obwieszczenie 08.06.2020
o wszczętym w dniu 29.05.2020 roku postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie kopalin ze złoża kruszywa naturalnego „Chrząstawa Mała 2” wraz z jej przeróbką położonego na działce nr 15/4 obręb Chrząstawa Mała” w gminie Czernica pow. Wrocławski.   więcej »»»
Obwieszczenie 04.06.2020
Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie   więcej »»»
Obwieszczenie 28.05.2020
o wszczętym w dniu 29.04.2020 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku świetlicy na budynek dydaktyczny z dwoma salami dydaktycznymi oraz zapleczem socjalno-bytowym, na działce nr 174/3 obręb Czernica, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego 26.05.2020
SP-GN.6740.7.2020MB   więcej »»»
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego 21.05.2020
IF-AB.7840.1.9.2020.WS   więcej »»»
Obwieszczenie 12.05.2020
o przeprowadzeniu postępowania wszczętego w dniu 06.08.2020 r. na wniosek Jakuba Wojtkowiaka, reprezentującego wnioskodawcę: Grupę Projektową Port Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dobrej 26, 60-595 Poznań, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanej inwestycji – Budowa zespołu produkcyjno – magazynowo - usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zapleczem socjalno - biurowym w Dobrzykowicach, na działkach o nr ew. 283, 284 oraz 275, gmina Czernica, powiat Wrocławski   więcej »»»
Obwieszczenie 08.05.2020
o kolejnym wydłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Czernica   więcej »»»
Obwieszczenie 28.04.2020
dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1930D pomiędzy miejscowościami Chrząstawa Mała oraz Chrząstawa Wielka w miejscu istniejącego mostu na rzece Graniczna przewidzianego do rozbiórki”.   więcej »»»
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego 22.04.2020
IF-AB.7840.1.9.20202.WS   więcej »»»
Obwieszczenie 10.04.2020
o wydłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Czernica   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności