obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Obwieszczenie 17.09.2019
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nadolice Wielkie przy ulicy Żurawiej   więcej »»»
Obwieszczenie 17.09.2019
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstawa Mała przy ulicy Gajowej, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 16.09.2019
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstawa Mała z zakazem zabudowy.   więcej »»»
Obwieszczenie 13.09.2019
o wydaniu w dniu 10.09.2019 r. decyzji nr 19/2019 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego   więcej »»»
Obwieszczenie 10.09.2019
o wszczętym w dniu 29.08.2019 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej   więcej »»»
Obwieszczenie 10.09.2019
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Małej Elektrowni Wodnej Janowice 2 ...   więcej »»»
Obwieszczenie 10.09.2019
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nadolice Wielkie przy ul. Żurawiej   więcej »»»
Obwieszczenie 09.09.2019
o wszczętym w dniu 05.08.2019 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   więcej »»»
Obwieszczenie 09.09.2019
o kontynuowaniu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   więcej »»»
Obwieszczenie 09.09.2019
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstawa Mała z zakazem zabudowy   więcej »»»
Obwieszczenie 09.09.2019
dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanej inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D ..."   więcej »»»
Obwieszczenie 08.09.2019
dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanej inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D ..."   więcej »»»
Obwieszczenie 05.09.2019
o wydaniu w dniu 05.09.2019 r. decyzji nr 18/2019 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego   więcej »»»
Obwieszczenie 05.09.2019
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   więcej »»»
Obwieszczenie 05.09.2019
o wydaniu postanowienia dot. realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1930D ..."   więcej »»»
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego 02.09.2019
o wznowieniu postępowania dot. decyzji Nr 2/19 z dnia 8 marca 2019 r.   więcej »»»
Obwieszczenie 16.08.2019
o wydaniu w dniu 16.08.2019 r. decyzji nr 17/2019 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV w postaci pięciu złącz kablowo pomiarowych oraz pięciu odcinków linii kablowej nN 0,4 kV na działkach nr 230/32, 230/66. 230/67, 230/68, 230/69 obręb Chrząstawa Wielka, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 09.08.2019
o wydaniu przez Wójta Gminy Czernica w dniu 9 kwietnia 2019 r. postanowienia   więcej »»»
Obwieszczenie 07.08.2019
OiSO.6220.4.2018.MD   więcej »»»
Zawiadomienie 06.08.2019
Zawiadomienie z dnia 31 lipca 2019 r. znak: SKO 4122/114/19 o wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu decyzji z dnia 1 lipca 2019 r. uchylającej decyzję Wójta Gminy Czernica z dnia 15 lutego 2019 r. Nr 17/2018 (znak GPI.6733.17.4.2018.ŁK) ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn.: „Planowana inwestycja ma charakter liniowy, stanowi element infrastruktury technicznej i obejmuje przebudowę istniejącej linii elektroenergetycznej 110kV Oleśnica-Czechnica poprzez posadowienie nowych stalowych konstrukcji stanowiących podpory przewodów 110kV. Przebudowa obejmuje miejsca istniejących stanowisk słupów, które zostaną zdemontowane oraz w sąsiedztwie dotychczasowych stanowisk słupów zostaną wybudowane nowe konstrukcje. Przebudowa przewiduje równie lokalizację słupów na nowych działkach ewidencyjnych z zachowaniem istniejącej trasy linii oraz parametru charakterystycznego tj. długości.” na działkach nr 203, 184/4, 182/12, 165, 318, 321, 322/1 obręb Jeszkowice, gmina Czernica.   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności