obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Obwieszczenie 15.10.2021
o wydaniu w dniu 14.10.2021 r. decyzji nr 28/2021 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn.: sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej, przeznaczeniem sieci jest doprowadzenie wody oraz odprowadzenie ścieków sanitarnych z planowanej budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce 426/2, na części dz. nr 426/2, 292, 419, 421/5 obręb Jeszkowice, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 14.10.2021
o wszczętym w dniu 03.09.2021 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej dla zasilania działek budowlanych 179/1 – 179/30 na cele socjalno-bytowe wraz z budową przyłączy wody do granic ww. działek oraz posadowieniem hydrantu przeciwpożarowego naziemnego na zakończeniu sieci, na dz. nr 168/19, 173, 179/27, 179/29, 293, 186 obręb Jeszkowice, gmina Czernica   więcej »»»
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZERNICA 30.09.2021
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Dobrzykowice (teren zabudowy usługowej/ obiektów produkcyjnych), gmina Czernica   więcej »»»
Obwieszczenie 29.09.2021
zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 24 września 2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnymi, na terenie działki 421/6, obręb 0004 Dobrzykowice, gm. Czernica, województwo dolnośląskie.   więcej »»»
Obwieszczenie 29.09.2021
o wszczętym w dniu 26.08.2021 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5MPa z rur PEde63 o długości około 74,6 mb, na dz. nr 292dr, 295/6, 295/17 obręb Jeszkowice, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 29.09.2021
o wydaniu w dniu 27.09.2021 r. decyzji nr 27/2021 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV do zasilania domu jednorodzinnego dwulokalowego w m. Jeszkowice, na dz. nr 329/2, 155, 332, 335, 352, 348/9 obręb Jeszkowice, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 24.09.2021
o wszczętym w dniu 17.08.2021 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej dz.nr. 231/3 i 229/4 (rozbudowa sieci wodociągowej) dz. nr 229/7, 229/8 i 229/9 (przyłącza do rozbudowanej sieci wodociągowej), na działce nr 231/3, 229/4, 229/7, 229/8 i 229/9 obręb Czernica, gmina Czernica..   więcej »»»
Obwieszczenie 23.09.2021
o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do dystrybucji produktów naftowych w ramach projektowanej stacji paliw, na terenie działek 43/7 i 43/10, obręb Łany, gm. Czernica   więcej »»»
Obwieszczenie Wójta Gminy Czernica 23.09.2021
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Dobrzykowice (teren zabudowy usługowej/ obiektów produkcyjnych)   więcej »»»
Obwieszczenie 17.09.2021
o wydaniu w dniu 15.09.2021 r. decyzji nr 26/2021 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie oświetlenia drogowego, na dz. nr 325/4, 369/2 obręb Czernica, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 17.09.2021
zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 10 września 2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia o przepustowości Q=5 000cNm³/h wraz z zasilaniem elektroenergetycznym, instalacją elektroenergetyczną, oświetleniową, AKPiA, uziemienia, odgromową, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na dz. nr 15/12, 15/13, 334 AM1, obręb 0003Czernica, jednostka ewidencyjna 0003 Czernica”.   więcej »»»
Obwieszczenie 06.09.2021
O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA   więcej »»»
Obwieszczenie 06.09.2021
o podjęciu z dniem 30 sierpnia 2021 r. zawieszonego w dniu 25 marca 2021 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Farmy Fotowoltaicznej PV Wojnowice 1, o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą, na działce o nr ewidencyjnym 179/1 położonej w obrębie Wojnowice, w miejscowości Wojnowice” gmina Czernica, powiat wrocławski.   więcej »»»
Obwieszczenie 02.09.2021
w dniu 2 września 2021 r. po przeprowadzeniu postępowania wszczętego w dniu 20 maja 2021 r. po uzupełnieniu wniosku przez pełnomocnika Roberta Janickiego reprezentującego spółkę TUR POLAND Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Gospodarskiej 1, 51-503 Wrocław, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie budynku produkcyjnego wraz z zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 276/5 w miejscowości Dobrzykowice, gmina Czernica, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.   więcej »»»
Obwieszczenie Wójta Gminy Czernica 01.09.2021
.   więcej »»»
Obwieszczenie 25.08.2021
w dniu 25 sierpnia 2021 r. po przeprowadzeniu postępowania wszczętego w dniu w dniu 2 czerwca 2021 r. na wniosek pełnomocnika zarządcy dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego, Zarządu Powiatu Wrocławskiego z siedzibą przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D w miejscowości Chrząstawa Mała, gm. Czernica wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego” w powiecie wrocławskim, województwo dolnośląskie. w dniu 25 sierpnia 2021 r. po przeprowadzeniu postępowania wszczętego w dniu w dniu 2 czerwca 2021 r. na wniosek pełnomocnika zarządcy dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego, Zarządu Powiatu Wrocławskiego z siedzibą przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D w miejscowości Chrząstawa Mała, gm. Czernica wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego” w powiecie wrocławskim, województwo dolnośląskie.   więcej »»»
Obwieszczenie 25.08.2021
że w dniu 25 sierpnia 2021 r. po przeprowadzeniu postępowania wszczętego w dniu 2 czerwca 2021 r. na wniosek pełnomocnika zarządcy dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego, Zarządu Powiatu Wrocławskiego z siedzibą przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D w miejscowości Chrząstawa Mała, gm. Czernica wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego” w powiecie wrocławskim, województwo dolnośląskie.   więcej »»»
Decyzja 25.08.2021
OiSO.6220.6.2021.MD   więcej »»»
Obwieszczenie 23.08.2021
o wszczętym w dniu 12.08.2021 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej, przeznaczeniem sieci jest doprowadzenie wody oraz odprowadzenie ścieków sanitarnych z planowanej budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce 426/2, na części dz. nr 426/2, 292, 419, 421/5 obręb Jeszkowice, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 20.08.2021
o wszczętym w dniu 26.07.2021 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV do zasilania domu jednorodzinnego dwulokalowego w m. Jeszkowice, na dz. nr 329/2, 155, 332, 335, 352, 348/9 obręb Jeszkowice, gmina Czernica.   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności