obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Obwieszczenie 04.03.2021
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Dobrzykowice (teren zabudowy usługowej/obiektów produkcyjnych), gmina Czernica   więcej »»»
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego 03.03.2021
IF-WO.7570.870.2020.PŁ z dnia 3 marca 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Czernica, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 284/10, obręb Nadołice Małe, AM-1. W toku prowadzonego postępowania administracyjnego organ powziął informację o śmierci Mieczysława Salamona. Mimo podjętych czynności, organ nie uzyskał dokumentów poświadczających dziedziczenie po zmarłym.   więcej »»»
Obwieszczenie 26.02.2021
o wszczętym w dniu 18.02.2021 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pn.: sieć wodociągowa dn110 dla zasilenia dz. nr 230/60 w rejonie ul. Oliwkowej, na dz. nr 230/36, 230/33, 230/32 obręb Chrząstawa Wielka, gmina Czernica   więcej »»»
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego 26.02.2021
IF-PP.747.1.2021.GM2   więcej »»»
Obwieszczenie 25.02.2021
o wszczętym w dniu 17.02.2021 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie budynku usługowego, dwukondygnacyjnego pod funkcję przedszkola publicznego, czterooddziałowego z funkcjami towarzyszącymi w postaci sal rehabilitacyjnych, sal zabaw, mieszkaniami wspierającymi wraz z zagospodarowaniem terenu w tym: miejscami postojowymi, placem zabaw, zielenią urządzoną, utwardzeniami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną (przyłącza i instalacje wewnętrzne: gazu, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej), na dz. nr 440/1 obręb Jeszkowice, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 23.02.2021
o wydaniu przez Wójta Gminy Czernica w dniu 19 lutego 2021 r. postanowienia na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020r.poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 80 ust. 5 i art.7, w związku z art. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze ( Dz. U. 2020r. poz. 1064 z późn. zm.), po zapoznaniu się z przedstawionym do zaopiniowania przez Starostę Powiatu Wrocławskiego, przy piśmie SP-OŚ.6540.3.2021.GW z dnia 29 stycznia 2021 r. (wpływ do tut. Urzędu 08.02.2021r.) projektem decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych,   więcej »»»
Obwieszczenie 15.02.2021
Wójta Gminy Czernica o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gajków, gmina Czernica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.   więcej »»»
Obwieszczenie 11.02.2021
że w dniu 2 lutego 2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ PV WOJNOWICE 1, O MOCY DO 110 MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I TOWARZYSZĄCĄ, NA DZIAŁCE O NR EWIDENCYJNYM 179/1 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE WOJNOWICE, W MIEJSCOWOŚCI WOJNOWICE”.   więcej »»»
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego 10.02.2021
z dnia 5 lutego 2021 roku zawiadamiajace o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 26.01.2021 roku (data wpływu 27.01.2021 roku), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działającą przez Pana Jerzego Heidera reprezentującego firmę GAS-ENGINEERING Jerzy Heider z siedzibą w Rudzie Śląskiej, na podstawie pełnomocnictwa nr OW-DI.015.17.2019.2 z dnia 17.03.2020 roku, w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego: Nr I-Pg-40/20 z dnia 4 listopada 2020 roku (znak sprawy IF-PP.747.39.2020.GM2) o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu polegającej na budowie stacji gazowej pomiarowej o przepustowości Q=6300 m3/h wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanej w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przyłączenie G.EN GAZ Energia sp. z o.o. w gm. Czernica i Jelcz-Laskowice w ramach budowy przyłączy i gazociągów służących do przyłączenia do systemu przesyłowego podmiotów przyłączanych wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi” lokalizowanej na terenie działek nr 15/6, 15/7, 15/8 AM-1, obręb 0003 Czernica, gmina Czernica, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.   więcej »»»
OBWIESZCZENIE 05.02.2021
Wójta Gminy Czernica o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gajków, gmina Czernica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko   więcej »»»
Obwieszczenie Wójta Gminy Czernica 04.02.2021
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamieniec Wrocławski, gmina Czernica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko   więcej »»»
Obwieszczenie 31.01.2021
o wydaniu w dniu 29.01.2021 r. decyzji nr 14/2020 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej dn110 (dn160) dla zasilania dz. nr 484 przy ul. Janowickiej, sieci kanalizacji sanitarnej dn200 dla odbioru ścieków z dz. nr 484 przy ul. Janowickiej, na dz. nr 455, 406, 407, 408, 409, 410/9, 410/7, 483, 484, 411, 412 obręb Gajków, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 31.01.2021
o wydaniu w dniu 29.01.2021 r. decyzji nr 15/2020 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej DN dla zasilenia dz. nr 38 przy ul. Lipowej w Gajkowie, na działce nr 38, 37, 35, 36/1, 36/2, 36/6, 36/12, 36/30, 36/31, 36/32, 36/33 obręb Gajków, gmina Czernica..   więcej »»»
Obwieszczenie 27.01.2021
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamieniec Wrocławski, gmina Czernica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko   więcej »»»
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego 19.01.2021
.   więcej »»»
Obwieszczenie 15.01.2021
w dniu 4 stycznia 2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1922D – ulicy stawowej w miejscowości Dobrzykowice wraz z rozbudową odcinków dróg 1535D i 1923D, gmina Czernica”, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.   więcej »»»
Obwieszczenie 11.01.2021
o wydaniu przez Wójta Gminy Czernica w dniu 11 stycznia 2020 r. postanowienia na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego   więcej »»»
Obwieszczenie 21.12.2020
o wszczętym w dniu 01.12.2020 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej DN dla zasilenia dz. nr 38 przy ul. Lipowej w Gajkowie, na działce nr 38, 37, 35, 36/1, 36/2, 36/6, 36/12, 36/30, 36/31, 36/32, 36/33 obręb Gajków, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego 21.12.2020
SP-GN.6740.10.2020.MB   więcej »»»
Obwieszczenie 21.12.2020
o udziale społeczeństwa w postępowaniu W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności