obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Obwieszczenie 13.02.2019
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica   więcej »»»
Obwieszczenie 08.02.2019
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nadolice Wielkie przy ul. Żurawiej gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 05.02.2019
o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV S-143 relacji GPZ R-183 Oleśnica – R2 Czechnica realizowanej na działkach nr:  82, 261/11, 262/6, 262/10, 260, 219/10, 219/4, 218/5, 218/4, 218/1, 212, 199, 200, 211/4, 210, 209, 208, 207, 206, 205, 204, 203, 202, 95, 184/9, 184/2, 184/7, 184/8, 184/4, 293, 181/2, 183/4, 182/1, 182/2, 182/3, 182/4, 182/5, 182/6, 182/7, 182/8, 182/9, 182/10, 182/11, 182/12, 173, 172, 305, 307/2, 308, 309/1, 309/2, 301, 310, 311, 313, 314, 315/3, 171, 165, 316, 317/17, 317/16, 317/18, 317/27, 317/14, 317/13, 317/12, 317/11, 317/10, 317/9, 317/8, 317/19, 317/20, 318, 319, 320, 155, 321, 322/7, 322/8, 322/9, 322/1, 237, 323, 324, 325 obręb Jeszkowice, gmina Czernica. 309/10, 323 obręb Nadolice Wielkie gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 01.02.2019
o zgromadzeniu materiału dowodowego dotyczącego postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 13.12.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Planowana inwestycja ma charakter liniowy, stanowi element infrastruktury technicznej i obejmuje przebudowę istniejącej linii elektroenergetycznej 110kV Oleśnica-Czechnica poprzez posadowienie nowych stalowych konstrukcji stanowiących podpory przewodów 110kV. Przebudowa obejmuje miejsca istniejących stanowisk słupów, które zostaną zdemontowane oraz w sąsiedztwie dotychczasowych stanowisk słupów zostaną wybudowane nowe konstrukcje. Przebudowa przewiduje równie lokalizację słupów na nowych działkach ewidencyjnych z zachowaniem istniejącej trasy linii oraz parametru charakterystycznego tj. długości.” na działkach nr 203, 184/4, 182/12, 165, 318, 321, 322/1 obręb Jeszkowice, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 01.02.2019
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nadolice Wielkie przy ul. Żurawiej gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 24.01.2019
o wszczętym w dniu 10.01.2019 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie wraz z rozbudową istniejącego budynku byłej szkoły podstawowej w Dobrzykowicach o zewnętrzny dźwig osobowy wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej na potrzeby: świetlicy wiejskiej, biblioteki publicznej, centrum usług wspólnych wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej drogowej oraz małej architektury dla potrzeb w/w inwestycji, na działce nr 25 obręb Dobrzykowice, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 stycznia 2019 r. 18.01.2019
zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi wojewódzkiej długości około 10.40 km od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98, nazwanej przez Inwestora: "Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98, długość około 10.40 km od km 8+070 do lm 18+470 (w układzie lokalnym)".   więcej »»»
Obwieszczenie 11.01.2019
o wszczętym w dniu 13.12.2018 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Planowana inwestycja ma charakter liniowy, stanowi element infrastruktury technicznej i obejmuje przebudowę istniejącej linii elektroenergetycznej 110kV Oleśnica-Czechnica poprzez posadowienie nowych stalowych konstrukcji stanowiących podpory przewodów 110kV. Przebudowa obejmuje miejsca istniejących stanowisk słupów, które zostaną zdemontowane oraz w sąsiedztwie dotychczasowych stanowisk słupów zostaną wybudowane nowe konstrukcje. Przebudowa przewiduje równie lokalizację słupów na nowych działkach ewidencyjnych z zachowaniem istniejącej trasy linii oraz parametru charakterystycznego tj. długości.” na działkach nr 203, 184/4, 182/12, 165, 318, 321, 322/1 obręb Jeszkowice, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 11.12.2018
Wojewody Dolnośląskiego   więcej »»»
Obwieszczenie 11.12.2018
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu   więcej »»»
Obwieszczenie 07.12.2018
Wojewody Dolnośląskiego   więcej »»»
Obwieszczenie 30.11.2018
PROJEKT PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ   więcej »»»
Obwieszczenie 21.11.2018
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu   więcej »»»
Obwieszczenie 05.11.2018
Wójt Gminy Czernica podaje terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych w sezonie 2018/2019 na terenie obwodu łowieckiego nr 229, 230 dzierżawionego przez Koło Łowieckie „Knieja” we Wrocławiu:   więcej »»»
Obwieszczenie 29.10.2018
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica   więcej »»»
Obwieszczenie 29.10.2018
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu elektrowni wodnej w obrębie Jeszkowice, gmina Czernica   więcej »»»
Obwieszczenie 18.10.2018
o zgromadzeniu materiału dowodowego dotyczącego postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 06.09.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej dn160PEHD dla zasilania dz. 168/1-168/18 przy ul. Leśnej w Jeszkowicach, na działce nr 157, 162, 161/1, 161/4, 171, 168/9, 168/19, 173 obręb Jeszkowice, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 05.10.2018
o umorzeniu postępowania wszczętego w dniu 05.01.2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali przemysłowej oczyszczalni z częścią socjalno–biurową oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu uruchomienia dwóch linii technologicznych do przerobu i odtłuszczania odpadów oraz ścieków przemysłowych na dz. nr 15/10 obręb Gajków, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 05.10.2018
o podjęciu z dniem 13.09.2018 r zawieszonego w dniu 07.03.2018 r. postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali przemysłowej oczyszczalni z częścią socjalno–biurową oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu uruchomienia dwóch linii technologicznych do przerobu i odtłuszczania odpadów oraz ścieków przemysłowych na dz. nr 15/10 obręb Gajków, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 19.09.2018
o wszczętym w dniu 06.09.2018r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej dn160PEHD dla zasilania dz. 168/1-168/18 przy ul. Leśnej w Jeszkowicach, na działce nr 157, 162, 161/1, 161/4, 171, 168/9, 168/19, 173 obręb Jeszkowice, gmina Czernica.   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności