obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Obwieszczenie 10.07.2019
o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w postanowieniu z dnia 31.05.2019 r. znak OiSO.6220.5.8.2012.AJ stwierdzającego, że realizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie Małej Elektrowni Wodnej w Ratowicach na rzece Odrze, na działkach 291/2, 423/1, 423/2, 424 oraz 427/1 w obrębie Ratowice, gmina Czernica – dla którego została wydana decyzja Wójta Gminy Czernica z dnia 21.03.2013 r. Nr OiSO.6220.5.14.2012.2013 –przebiega etapowo oraz, że nie zmieniły się warunki zawarte w ww. decyzji.   więcej »»»
Obwieszczenie 08.07.2019
o wszczętym w dniu 12.06.2019 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV w postaci pięciu złącz kablowo pomiarowych oraz pięciu odcinków linii kablowej nN 0,4 kV na działkach nr 230/32, 230/66. 230/67, 230/68, 230/69 obręb Chrząstawa Wielka, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 24.06.2019
o wszczętym w dniu 28.05.2019 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kontenerowej stacji transformatorowej oraz sieci napowietrzno-kablowej średniego napięcia, sieci kablowej n/n dla zasilania działki nr 174/1 w Jeszkowicach z geodezyjnym wydzieleniem terenu o powierzchni 102m2 dla stacji transformatorowej z działki 176/1, na działkach nr 173, 176/1 obręb Jeszkowice, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 24.06.2019
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie   więcej »»»
Obwieszczenie 21.06.2019
Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie   więcej »»»
Obwieszczenie 13.06.2019
o wszczętym w dniu 20.05.2019 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: odcinek sieci kanalizacji sanitarnej ø200mm, długości ok. 40m w ul. Głównej, na działkach nr 292, 435/2 obręb Jeszkowice, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie Wójta Gminy Czernica 11.06.2019
O przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Czernica   więcej »»»
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 10.06.2019
14 czerwca 2019 r. godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego 10.06.2019
IF-PP.747.8.2019.GM2 z dnia 31 maja 2019 roku zawiadamiające, że dnia 27 maja 2019 roku Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pk-7/19 ustalił lokalizację linii kolejowej dla inwestycji polegającej na przebudowie wiaduktu kolejowego w km 75,523 na linii kolejowej nr 277 Opole Groszowice - Wrocław Brochów nad drogą wojewódzką nr 455, obejmującej rozbiórkę istniejącego i budowę nowego wiaduktu wraz z budową przejścia pod torami oraz rozbudową drogi wojewódzkiej, przebudową wewnętrznych dróg gminnych wraz z przyległą infrastrukturą, w miejscowości Czernica. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.   więcej »»»
Obwieszczenie 06.06.2019
o zgromadzeniu materiału dowodowego dotyczącego postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 11.04.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie istniejącego Urzędu Gminy Czernica i rozbudowie istniejącego budynku o dodatkowe pomieszczenia użyteczności publicznej oraz budowie budynku garażowo-gospodarczego z wiatą wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej drogowej oraz małej architektury dla potrzeb inwestycji, na działkach nr 122/5, 122/7, 122/9, 122/10, 121/6, 121/8 obręb Czernica, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 05.06.2019
o wydaniu postanowienia stwierdzającego, że realizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie Małej Elektrowni Wodnej w Ratowicach na rzece Odrze, na działkach 291/2, 423/1, 423/2, 424 oraz 427/1 w obrębie Ratowice, gmina Czernica – dla którego została wydana decyzja Wójta Gminy Czernica z dnia 21.03.2013 r. Nr OiSO.6220.5.14.2012.2013 –przebiega etapowo oraz, że nie zmieniły się warunki zawarte w ww. decyzji.   więcej »»»
Obwieszczenie 03.06.2019
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica(w zakresie terenów w obrębie Nadolice Małe i Nadolice Wielkie)   więcej »»»
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego 31.05.2019
zawiadamiam, że dnia 27 maja 2019 r. Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pk-7/19 ustalił lokalizację linii kolejowej dla inwestycji...   więcej »»»
Obwieszczenie 21.05.2019
w dniu 20.05.2019 r po uzupełnieniu wniosku Adama Pawłuckiego, działającego z pełnomocnictwa Powiatu Wrocławskiego, reprezentowanego przez Starostę Romana Potockiego oraz Wicestarostę Andrzeja Szawana zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji drogowej pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D na odcinku od ronda w Łanach do skrzyżowania z drogą 1923D w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Dobrzykowice, gm. Czernica”.   więcej »»»
Obwieszczenie 17.05.2019
o wszczętym w dniu 11.04.2019 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie istniejącego Urzędu Gminy Czernica i rozbudowie istniejącego budynku o dodatkowe pomieszczenia użyteczności publicznej oraz budowie budynku garażowo-gospodarczego z wiatą wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej drogowej oraz małej architektury dla potrzeb inwestycji, na działkach nr 122/5, 122/7, 122/9, 122/10, 121/6, 121/8 obręb Czernica, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 17.05.2019
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu elektrowni wodnej w obrębie Jeszkowice, gmina Czernica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko   więcej »»»
Obwieszczenie 17.05.2019
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko   więcej »»»
Obwieszczenie 14.05.2019
o zgromadzeniu materiału dowodowego dotyczącego postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 29.03.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej dn160PEHD dla zasilania dz. nr 97/8 przy ul. Rzemieślniczej w Chrząstawie Małej, na działce nr 97/5 obręb Chrząstawa Mała, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 14.05.2019
o zgromadzeniu materiału dowodowego dotyczącego postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 28.03.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa oświetlenia drogowego Dobrzykowice ul. Sami Swoi, gm. Czernica, na działkach nr 45/16, 45/20, 45/26 obręb Dobrzykowice, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 14.05.2019
o zgromadzeniu materiału dowodowego dotyczącego postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 22.03.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej niskiego napięcia oraz budowa szafek złączowo-pomiarowych w celu zasilenia w energię elektryczną działek nr 679/13 i 679/14 na działkach nr 491/2, 679/7, 679/13, 679/14 obręb Gajków, gmina Czernica.   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności