ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2021

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA

Zarządzenie Nr 0050.18.2021 11.02.2021
zmieniające zarządzenie nr 0050.114.2018 Wójta Gminy Czernica z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie Nr 0050.17.2021 11.02.2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2021   więcej »»»
Zarządzenie Nr 0050.16.2021 08.02.2021
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gminnych   więcej »»»
Zarządzenie Nr 0050.15.2021 15.02.2021
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Gminy Czernica, a także zasad rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu   więcej »»»
Zarządzenie Nr 0050.14.2021 03.02.2021
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na zlecenie zadań publicznych w 2021 r. realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego   więcej »»»
Zarządzenie Nr 0050.13.2021 01.02.2021
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Czernica do zaciągania zobowiązań wieloletnich   więcej »»»
Zarządzenie Nr 0050.12.2021 01.02.2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2021 rok   więcej »»»
Zarządzenie Nr 0050.11.2021 29.01.2021
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych   więcej »»»
Zarządzenie Nr 0050.10.2021 03.02.2021
w sprawie powołania zespołu do spraw sprawdzania i opiniowania wniosków o dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na wymianie dotychczasowych nieekologicznyh źródeł ciepła na ekologiczne urządzenia grzewcze w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych położonych na terenie Gminy Czernica w ramach dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie Nr 0050.9.2021 20.01.2021
w sprawie planu i zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, prowadzonych przez Gminę Czernica, w roku 2021   więcej »»»
Zarządzenie Nr 0050.8.2021 18.01.2021
w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie Nr 0050.7.2021 18.01.2021
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Czernica na 2021 rok   więcej »»»
Zarządzenie Nr 0050.6.2021 18.01.2021
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Czernicy   więcej »»»
Zarządzenie Nr 0050.5.2021 18.01.2021
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.111.2020 Wójta Gminy Czernica z dnia 29 października 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czernicy   więcej »»»
Zarządzenie Nr 0050.4.2021 19.01.2021
w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie Nr 0050.3.2021 08.01.2021
w sprawie powołania komisji do spraw ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego w budynku mieszkalnym w miejscowości Kamieniec Wrocławski.   więcej »»»
Zarządzenie Nr 0050.2.2021 07.01.2021
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Czernica w 2021 r.   więcej »»»
Zarządzenie Nr 0050.1.2021 05.01.2021
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok   więcej »»»
 
1 | 2
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności