ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2021

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA

Zarządzenie Nr 0050.26.2021 24.02.2021
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.96.2016 Wójta Gminy Czernica z dnia 10.10.2016 r. w sprawie wprowadzenia scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Czernica i jej jednostkach podległych.   więcej »»»
Zarządzenie Nr 0050.25.2021 23.02.2021
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gminnych   więcej »»»
Zarządzenie Nr 0050.24.2021 22.02.2021
w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Kierownika i Zastępcy kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy   więcej »»»
Zarządzenie Nr 0050.23.2021 17.02.2021
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych   więcej »»»
Zarządzenie Nr 0050.20.2021 15.02.2021
w sprawie powołania komisji do spraw ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego w budynku mieszkalnym w miejscowości Jeszkowice   więcej »»»
Zarządzenie Nr 0050.19.2021 17.02.2021
w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19   więcej »»»
Zarządzenie Nr 0050.18.2021 11.02.2021
zmieniające zarządzenie nr 0050.114.2018 Wójta Gminy Czernica z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie Nr 0050.17.2021 11.02.2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2021   więcej »»»
Zarządzenie Nr 0050.16.2021 08.02.2021
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gminnych   więcej »»»
Zarządzenie Nr 0050.15.2021 15.02.2021
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Gminy Czernica, a także zasad rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu   więcej »»»
Zarządzenie Nr 0050.14.2021 03.02.2021
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na zlecenie zadań publicznych w 2021 r. realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego   więcej »»»
Zarządzenie Nr 0050.13.2021 01.02.2021
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Czernica do zaciągania zobowiązań wieloletnich   więcej »»»
Zarządzenie Nr 0050.12.2021 01.02.2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2021 rok   więcej »»»
Zarządzenie Nr 0050.11.2021 29.01.2021
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych   więcej »»»
Zarządzenie Nr 0050.10.2021 03.02.2021
w sprawie powołania zespołu do spraw sprawdzania i opiniowania wniosków o dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na wymianie dotychczasowych nieekologicznyh źródeł ciepła na ekologiczne urządzenia grzewcze w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych położonych na terenie Gminy Czernica w ramach dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie Nr 0050.9.2021 20.01.2021
w sprawie planu i zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, prowadzonych przez Gminę Czernica, w roku 2021   więcej »»»
Zarządzenie Nr 0050.8.2021 18.01.2021
w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie Nr 0050.7.2021 18.01.2021
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Czernica na 2021 rok   więcej »»»
Zarządzenie Nr 0050.6.2021 18.01.2021
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Czernicy   więcej »»»
Zarządzenie Nr 0050.5.2021 18.01.2021
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.111.2020 Wójta Gminy Czernica z dnia 29 października 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czernicy   więcej »»»
 
1 | 2
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności