Dzierżawa i najem nieruchomości 2021

Przetargi

data publikacji:  08-11-2021 | 10:28
data ostatniej modyfikacji:  03-12-2021 | 09:14
data wytworzenia dokumentu:  08-11-2021
autor dokumentu: Katarzyna Zybała
  Wyniki postępowania
Dzierżawa działek nr 376/6, 379/5, 379/6, 379/7, 379/8, 379/9, 379/10, 379/11, 379/12, 379/13, 379/14, 379/15, 379/16, 379/17, 379/18, 379/19, 379/20, 379/21, 379/22, 379/24, 379/26, 379/27, 379/28, 379/29, 379/30 w Ratowicach - przetarg ustny nieograniczony 08.11.2021


MTP.6845.22.2021.KZ                                                                                       Czernica, dnia 8 listopada 2021 r.                                                                                                                                        

 

      O G Ł O S Z E N I E  O  P R Z E T A R G U

 

 

WÓJT GMINY CZERNICA

 

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Ratowice

 

 

 

 

 

 

 

Położenie nieruchomości
z oznaczeniem Księgi Wieczystej

 

 

 

 

 

Oznaczenie nieruchomości

 

 

wg danych ewidencyjnych gruntów

 

 

 

 

 

Powierzchnia nieruchomości
w ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis nieruchomości

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeznaczenie nieruchomości

 

1.

2.

3.

4.

5.

Ratowice,

gm. Czernica

KW WR1O/00024100/9

obręb Ratowice

dz. nr 376/6

 

1,1800 ha

 

Łąki trwałe

7R

Przeznaczenie podstawowe:

tereny rolnicze

Ratowice,

gm. Czernica

KW WR1O/00024100/9

obręb Ratowice

dz. nr 379/5

 

1,1000 ha

 

Łąki trwałe

7R

Przeznaczenie podstawowe:

tereny rolnicze

Ratowice,

gm. Czernica

KW WR1O/00024100/9

obręb Ratowice

dz. nr 379/6

 

0,9100 ha

 

Łąki trwałe

7R

Przeznaczenie podstawowe:

tereny rolnicze

Ratowice,

gm. Czernica

KW WR1O/00024100/9

obręb Ratowice

dz. nr 379/7

 

0,4300 ha

 

Łąki trwałe

7R

Przeznaczenie podstawowe:

tereny rolnicze

Ratowice,

gm. Czernica

KW WR1O/00024100/9

obręb Ratowice

dz. nr 379/8

 

0,7900 ha

 

Łąki trwałe

7R

Przeznaczenie podstawowe:

tereny rolnicze

Ratowice,

gm. Czernica

KW WR1O/00024100/9

obręb Ratowice

dz. nr 379/9

 

0,8600 ha

 

Łąki trwałe

7R

Przeznaczenie podstawowe:

tereny rolnicze

Ratowice,

gm. Czernica

KW WR1O/00024100/9

obręb Ratowice

dz. nr 379/10

1,2000 ha

Łąki trwałe

7R

Przeznaczenie podstawowe:

tereny rolnicze

Ratowice,

gm. Czernica

KW WR1O/00024100/9

obręb Ratowice

dz. nr 379/11

1,0300 ha

Łąki trwałe

7R

Przeznaczenie podstawowe:

tereny rolnicze

Ratowice,

gm. Czernica

KW WR1O/00024100/9

obręb Ratowice

dz. nr 379/12

 

0,3400 ha

 

Łąki trwałe

7R

Przeznaczenie podstawowe:

tereny rolnicze

Ratowice,

gm. Czernica

KW WR1O/00024100/9

obręb Ratowice

dz. nr 379/13

1,3000 ha

Łąki trwałe

7R

Przeznaczenie podstawowe:

tereny rolnicze

Ratowice,

gm. Czernica

KW WR1O/00024100/9

obręb Ratowice

dz. nr 379/14

1,0300 ha

Łąki trwałe

7R

Przeznaczenie podstawowe:

tereny rolnicze

Ratowice,

gm. Czernica

KW WR1O/00024100/9

obręb Ratowice

dz. nr 379/15

1,0300 ha

Łąki trwałe

7R

Przeznaczenie podstawowe:

tereny rolnicze

Ratowice,

gm. Czernica

KW WR1O/00024100/9

obręb Ratowice

dz. nr 379/16

0,6000 ha

Łąki trwałe

7R

Przeznaczenie podstawowe:

tereny rolnicze

Ratowice,

gm. Czernica

KW WR1O/00024100/9

obręb Ratowice

dz. nr 379/17

0,9400 ha

Łąki trwałe

7R

Przeznaczenie podstawowe:

tereny rolnicze

Ratowice,

gm. Czernica

KW WR1O/00024100/9

obręb Ratowice

dz. nr 379/18

1,0200 ha

Łąki trwałe

7R

Przeznaczenie podstawowe:

tereny rolnicze

Ratowice,

gm. Czernica

KW WR1O/00024100/9

obręb Ratowice

dz. nr 379/19

1,0000 ha

Łąki trwałe

7R

Przeznaczenie podstawowe:

tereny rolnicze

Ratowice,

gm. Czernica

KW WR1O/00024100/9

obręb Ratowice

dz. nr 379/20

(część działki)

1,0800 ha

Łąki trwałe

Grunty zadrzewione
i zakrzewione na uż. rolnych

7R

Przeznaczenie podstawowe:

tereny rolnicze

Ratowice,

gm. Czernica

KW WR1O/00024100/9

obręb Ratowice

dz. nr 379/21

(część działki)

0,5800 ha

Łąki trwałe

Grunty zadrzewione
i zakrzewione na uż. rolnych

7R

Przeznaczenie podstawowe:

tereny rolnicze

Ratowice,

gm. Czernica

KW WR1O/00024100/9

obręb Ratowice

dz. nr 379/22

(część działki)

2,5600 ha

Grunty zadrzewione
i zakrzewione na uż. rolnych

Łąki trwałe

Grunty zadrzewione
i zakrzewione

Nieużytki

7R

Przeznaczenie podstawowe:

tereny rolnicze

Ratowice,

gm. Czernica

KW WR1O/00024100/9

obręb Ratowice

dz. nr 379/24

(część działki)

4,2800 ha

 

Łąki trwałe

Nieużytki

 

7R

Przeznaczenie podstawowe:

tereny rolnicze

Ratowice,

gm. Czernica

KW WR1O/00024100/9

obręb Ratowice

dz. nr 379/26

(część działki)

0,1400 ha

Łąki trwałe

Nieużytki

7R

Przeznaczenie podstawowe:

tereny rolnicze

Ratowice,

gm. Czernica

KW WR1O/00024100/9

obręb Ratowice

dz. nr 379/27

(część działki)

0,3500 ha

Łąki trwałe

Nieużytki

7R

Przeznaczenie podstawowe:

tereny rolnicze

Ratowice,

gm. Czernica

KW WR1O/00024100/9

obręb Ratowice

dz. nr 379/28

0,2500 ha

Łąki trwałe

7R

Przeznaczenie podstawowe:

tereny rolnicze

Ratowice,

gm. Czernica

KW WR1O/00024100/9

obręb Ratowice

dz. nr 379/29

0,0700 ha

Łąki trwałe

7R

Przeznaczenie podstawowe:

tereny rolnicze

Ratowice,

gm. Czernica

KW WR1O/00024100/9

obręb Ratowice

dz. nr 379/30

0,0200 ha

Łąki trwałe

7R

Przeznaczenie podstawowe:

tereny rolnicze

 

Minimalna wysokość czynszu:

 

240 900 m2

 

 

 

x

 

0,03 PLN = 7 227,00 zł

 

 

 

(Umowa zawarta zostanie na okres trzech lat)


- cena wywoławcza stawki rocznego czynszu dzierżawnego za obszar 24,0900 ha wynosi: 7 227,00 PLN

 

- wysokość wadium: 400 PLN

 

 

- wysokość minimalnego postąpienia: 500 PLN

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 10 grudnia 2021 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 24 września 2020r.
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1698) przetarg może być przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku informacja o zamiarze przeprowadzenia przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wraz ze wskazaniem w jaki sposób przy użyciu tych środków uczestnik przetargu może wziąć w nim udział, zostanie podana do publicznej wiadomości co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernica.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium,

- dowodu tożsamości (w przypadku osób fizycznych),

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru) - w przypadku wydruku komputerowego aktualnych informacji z KRS, wymagana jest zgodność z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 r. poz.112 ze zm.).

 

Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy Czernica w Santander Bank Polska, nr rachunku: 40 1090 2398 0000 0001 4728 8997 z dopiskiem: „dzierżawa Ratowice 24 ha”.

 

 

Termin wniesienia wadium upływa dnia 2 grudnia 2021 r.

 

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Czernica. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet czynszu dzierżawnego za 2022r., zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy dzierżawy wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował jedno postąpienie od ceny wywoławczej.

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Referacie Mienia i Transportu Publicznego w Dobrzykowicach, ul. Szkolna 1 lub telefoniczne pod nr tel. 501 184 940.

 
Zalaczniki:
ogloszenie-dzierzawa-ratowice.pdf
zarzadzenie-w-sprawie-komisji.pdf
informacja-o-sposobie-przeprowadzenia-przetargu.pdf
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności