Dzierżawa i najem nieruchomości 2021

Przetargi

data publikacji:  08-11-2021 | 10:12
data ostatniej modyfikacji:  03-12-2021 | 09:11
data wytworzenia dokumentu:  08-11-2021
autor dokumentu: Katarzyna Zybała
  Wyniki postępowania
Dzierżawa działek nr 379/3, 379/4 w Ratowicach - przetarg ustny nieograniczony 08.11.2021


MTP.6845.21.2021.KZ                                                                                               Czernica, dnia 8 listopada 2021 r.

                                                                                                                                    

 

      O G Ł O S Z E N I E  O  P R Z E T A R G U

 

 

WÓJT GMINY CZERNICA

 

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Ratowice

 

 

 

 

 

 

 

Położenie nieruchomości
z oznaczeniem Księgi Wieczystej

 

 

 

 

 

Oznaczenie nieruchomości

 

 

wg danych ewidencyjnych gruntów

 

 

 

 

 

Powierzchnia nieruchomości w ha

 

 

 

 

 

Opis nieruchomości

 

 

Przeznaczenie nieruchomości

 

 

 

 

 

Wysokość opłaty rocznej / uwagi

 

1.

2.

3.

4.

5.

7.

Ratowice,

gm. Czernica

 

KW WR1O/00024100/9

obręb Ratowice

dz. nr 379/3

(część działki)

16,1400 ha

Grunty orne

Łąki trwałe

Grunty zadrzewione
i zakrzewione na uż. rolnych

Pastwiska trwałe

Lasy

Grunty zadrzewione
i zakrzewione

Nieużytki

7R

Przeznaczenie podstawowe:

tereny rolnicze

Minimalna wysokość czynszu:

 

 

179 900 m2

 

x

0,03 PLN =

5 397,00

 

(Umowa zawarta zostanie na okres
trzech lat)

Ratowice,

gm. Czernica

 

KW WR1O/00024100/9

obręb Ratowice

dz. nr 379/4

1,8500 ha

 

Łąki trwałe


7R

Przeznaczenie podstawowe:

tereny rolnicze

 

- cena wywoławcza stawki rocznego czynszu dzierżawnego za obszar 17,9900 ha wynosi: 5 397,00 PLN

 

 

- wysokość wadium: 300 PLN

 

 

- wysokość minimalnego postąpienia: 500 PLN


 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 10 grudnia 2021 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 24 września 2020r.
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1698) przetarg może być przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku informacja o zamiarze przeprowadzenia przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wraz ze wskazaniem w jaki sposób przy użyciu tych środków uczestnik przetargu może wziąć w nim udział, zostanie podana do publicznej wiadomości co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernica.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium,

- dowodu tożsamości (w przypadku osób fizycznych),

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru) - w przypadku wydruku komputerowego aktualnych informacji z KRS, wymagana jest zgodność z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 r. poz.112 ze zm.).

 

Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy Czernica w Santander Bank Polska, nr rachunku: 40 1090 2398 0000 0001 4728 8997 z dopiskiem: „dzierżawa Ratowice 379/3, 379/4”.

 

 

Termin wniesienia wadium upływa dnia 2 grudnia 2021 r.

 

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Czernica. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet czynszu dzierżawnego za 2022r., zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy dzierżawy wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował jedno postąpienie od ceny wywoławczej.

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Referacie Mienia i Transportu Publicznego w Dobrzykowicach, ul. Szkolna 1 lub telefoniczne pod nr tel. 501 184 940.

 

 
Zalaczniki:
ogloszenie-dzierzawa-ratowice.pdf
zarzadzenie-w-sprawie-komisji.pdf
informacja-o-sposobie-przeprowadzenia-przetargu.pdf
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności