Dzierżawa i najem nieruchomości 2021

Przetargi

data publikacji:  05-11-2021 | 09:32
data ostatniej modyfikacji:  29-11-2021 | 07:15
data wytworzenia dokumentu:  05-11-2021
autor dokumentu: Katarzyna Zybała
  Wyniki postępowania
Dzierżawa działek nr 42/1, 83/2, 180/3 w Ratowicach - przetarg ustny nieograniczony 05.11.2021

 

MTP.6845.20.2021.KZ                                                                                                                                   Czernica, dnia 5 listopada 2021 r.

  

 

    O G Ł O S Z E N I E  O  P R Z E T A R G U

WÓJT GMINY CZERNICA

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Ratowice

 

 

 

 

 

Położenie nieruchomości
z oznaczeniem Księgi Wieczystej

 

 

 

Oznaczenie nieruchomości

 

wg danych ewidencyjnych gruntów

 

 

 

Powierzchnia nieruchomości w ha

 

 

 

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości

 

 

 

Wysokość opłaty rocznej / uwagi

1.

2.

3.

4.

5.

7.

Ratowice,

gm. Czernica

 

KW WR1O/00024100/9

obręb Ratowice

dz. nr 42/1

0,3800 ha

Grunty orne

Brak planu miejscowego


Minimalna wysokość czynszu:

 

 

15 100 m2

x

0,03 PLN = 453,00

 

(Umowa zawarta zostanie na okres
trzech lat)


 

Ratowice,

gm. Czernica

 

KW WR1O/00022547/0

 

obręb Ratowice

dz. nr 83/2

0,4500 ha

Grunty orne

Brak planu miejscowego

Ratowice,

gm. Czernica

 

KW WR1O/00018961/7

 

obręb Ratowice

dz. nr 180/3

0,6800 ha

Grunty orne

Brak planu miejscowego


- cena wywoławcza stawki rocznego czynszu dzierżawnego za obszar 1,5100 ha wynosi: 453,00 PLN

- wysokość wadium: 100 PLN

- wysokość minimalnego postąpienia: 200 PLN

Przetarg odbędzie się w dniu 6 grudnia 2021 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica.

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 24 września 2020r.
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1698) przetarg może być przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku informacja o zamiarze przeprowadzenia przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wraz ze wskazaniem w jaki sposób przy użyciu tych środków uczestnik przetargu może wziąć w nim udział, zostanie podana do publicznej wiadomości co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernica.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium,

- dowodu tożsamości (w przypadku osób fizycznych),

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru) - w przypadku wydruku komputerowego aktualnych informacji z KRS, wymagana jest zgodność z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 r. poz.112 ze zm.).

Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy Czernica w Santander Bank Polska, nr rachunku: 40 1090 2398 0000 0001 4728 8997 z dopiskiem: „dzierżawa Ratowice 42/1, 83/2, 180/3”.

Termin wniesienia wadium upływa dnia 26 listopada 2021 r.

 

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Czernica. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet czynszu dzierżawnego za 2022r., zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy dzierżawy wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował jedno postąpienie od ceny wywoławczej.

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Referacie Mienia i Transportu Publicznego w Dobrzykowicach, ul. Szkolna 1 lub telefoniczne pod nr tel. 501 184 940.

 
Zalaczniki:
ogloszenie-dzierzawa-ratowice.pdf
informacja-o-sposobie-przeprowadzenia-przetargu.pdf
zarzadzenie-w-sprawie-komisji.pdf
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności