Sprzedaż nieruchomości 2020

Przetargi

data publikacji:  09-09-2020 | 16:15
data ostatniej modyfikacji:  16-11-2020 | 09:30
data wytworzenia dokumentu:  09-09-2020
autor dokumentu: Ewelina Radecka
  Wyniki postępowania
Działka nr 283 w Dobrzykowicach pod teren zabudowy usługowo-przemysłowej - przetarg ustny nieograniczony 09.09.2020

 

 

MTP.6840.12.1.2020.ER                                                                                                                       Czernica  9 września 2020 r.

 

Wójt Gminy Czernica

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej  w  obrębie Dobrzykowic.

Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana działka nr  283 o powierzchni 5,8800 ha

Dla n/w nieruchomości gruntowej niezabudowanej Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1O/00051038/1. W dziale IV księgi wieczystej (hipoteka) brak wpisów. W dziale III (roszczenia ograniczenia) wpisano nieodpłatną na czas nieoznaczony służebność gruntową w związku z przebiegiem przez teren nieruchomości linii wysokiego napięcia, ostrzeżenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji towarzyszącej w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego na rzecz GAZ-SYSTEM System S.A. (nie dotyczy nieruchomości przeznaczonej do sprzedaż). Wpisane jest również ograniczone prawo rzeczowe – nieodpłatna nieograniczona w czasie służebność przesyłu na działce nr 283 i 284 na rzecz właściciela linii średniego napięcia (sn) 20 kv o symbolu l-1023 oraz ostrzeżenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, które nie dotyczy nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

- cena wywoławcza nieruchomości wynosi:  5.880.000 PLN  (netto) 

- wadium:  300.000 PLN

- wysokość minimalnego postąpienia: 60.000 PLN

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży położona jest w północno-zachodniej części wsi Dobrzykowice, pomiędzy ulicami Lazurową (droga gruntowa) i Usługową (droga asfaltowa, oświetlona). W najbliższym sąsiedztwie znajdują się tereny przeznaczone pod zabudowę usługową i usługowo-produkcyjną. Dojazd do nieruchomości od strony drogi z Dobrzykowic w kierunku sąsiedniej gminy Długołęka w całości drogami asfaltowymi. Nieruchomość położona jest na terenie płaskim. Grunty niezabudowane w okolicy wykorzystywane są rolniczo. Ze względu na objęcie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, umową dzierżawy nieruchomości, jej wydanie nastąpi w terminie do czterech miesięcy od dnia zakupu. Uzbrojenie (energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja) poprowadzone w ciągu ulicy Usługowej przy północnej granicy nieruchomości. W sprawie możliwości włączenia się do poszczególnych instalacji należy uzyskać warunki od dostawcy mediów. Przez skrajną część działki przebiega linia wysokiego napięcia 400 kV wraz z pasem technologicznym o szer. 35 m, od osi linii, w obrębie którego obowiązują ograniczenia w użytkowaniu zgodnie z odrębnymi przepisami. Wzdłuż ul. Lazurowej, na południowej części nieruchomości przebiega linia średniego/niskiego napięcia. Wzdłuż ulicy Usługowej, na dz. nr 283 projektowana jest sieć kanalizacji sanitarnej. W południowo zachodnim rogu nieruchomości na obszarze ok. 1 ha znajdują się wyłączone z użytku laguny osadowe. Sprzedający posiada do wglądu aktualne badania składu lagun osadowych. Ewentualny wywóz/utylizacja osadu obciąża nabywcę nieruchomości. Nieruchomość posiada bardzo korzystną lokalizację ze względu na usytuowanie względem miasta Wrocławia (sąsiaduje z granicami administracyjnymi miasta) oraz bliskość planowanej budowy Wschodniej Obwodnicy Wrocławia na odcinku Łany-Długołęka. Przeznaczenie podstawowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: U/P/1. Przeznaczenie podstawowe: tereny przemysłowe i usługowe, w tym działalności produkcyjnej, usługowej, baz, składów, magazynów, obsługi komunikacji.

 

Przetarg odbędzie się 13 listopada 2020 r. o godz. 10:00  w Urzędzie Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium,

- dowodu tożsamości (w przypadku osób fizycznych),

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru), w przypadku wydruku komputerowego aktualnych informacji z KRS, wymagana jest zgodność z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  (t.j. Dz.U.  z 2019 poz. 1500 ze zm). Wadium  należy  wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica: Getin Noble Bank S.A, numer rachunku: 55 1560 0013 2000 6752 5000 0009 z adnotacją „ przetarg działka 283 w Dobrzykowicach”.

Termin wniesienia wadium upływa dnia 12 listopada 2020 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. W przypadku gdy udział w przetargu bierze konsorcjum – przez lidera konsorcjum. Wpłacone wadium zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości na rzecz wpłacającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował jedno postąpienie od ceny wywoławczej. Koszty notarialne zawarcia umowy
i koszty sądowe ponosi w całości kupujący. Umowa notarialna zostanie sporządzona w miejscu i terminie wskazanym przez sprzedającego. W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017r. poz. 2278). Do ceny netto nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT – według aktualnej stawki  23 %. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać Urzędzie Gminy Czernica, ul. Szkolna 1 w Dobrzykowicach lub telefonicznie tel. 502 735 269  Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
z uzasadnionej przyczyny.

 
Zalaczniki:
dobrzykowice-283-mapa.png
mtp.6840.12.1.2020.er-ogloszenie-dobrzykowice-283.pdf
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności