Sprzedaż nieruchomości 2020

Przetargi

data publikacji:  08-09-2020 | 08:21
data ostatniej modyfikacji:  10-11-2020 | 12:01
data wytworzenia dokumentu:  08-09-2020
autor dokumentu: Ewelina Radecka
  Wyniki postępowania
Działka nr 284 w Dobrzykowicach pod teren zabudowy usługowo-przemysłowej - przetarg ustny nieograniczony 08.09.2020

 

 

MTP.6840.13.1.2020.ER                                                                                                                       Czernica  7 września 2020 r.

 

Wójt Gminy Czernica

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej  w  obrębie Dobrzykowic.

 

Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana działka nr  284 o powierzchni 15,3900 ha

Dla n/w nieruchomości gruntowej niezabudowanej Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1O/00051038/1. W dziale IV księgi wieczystej (hipoteka) brak wpisów. W dziale III (roszczenia ograniczenia) wpisano nieodpłatną na czas nieoznaczony służebność gruntową w związku z przebiegiem przez teren nieruchomości linii wysokiego napięcia, ostrzeżenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji towarzyszącej w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego na rzecz GAZ-SYSTEM System S.A. (nie dotyczy nieruchomości przeznaczonej do sprzedaż). Wpisane jest również ograniczone prawo rzeczowe – nieodpłatna nieograniczona w czasie służebność przesyłu na działce nr 283 i 284 na rzecz właściciela linii średniego napięcia (sn) 20 kv o symbolu l-1023 oraz ostrzeżenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, które nie dotyczy nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

- cena wywoławcza nieruchomości wynosi:  15.390.000,00 PLN  (netto) 

- wadium:  800.000 PLN

- wysokość minimalnego postąpienia: 160.000 PLN

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży położona jest w północno-zachodniej części wsi Dobrzykowice, pomiędzy ulicami Lazurową (droga gruntowa) i Usługową (droga asfaltowa, oświetlona). W najbliższym sąsiedztwie znajdują się tereny przeznaczone pod zabudowę usługową i usługowo-produkcyjną. Dojazd do nieruchomości od strony drogi z Dobrzykowic w kierunku sąsiedniej gminy Długołęka w całości drogami asfaltowymi. Nieruchomość położona jest na terenie płaskim. Grunty niezabudowane w okolicy wykorzystywane są rolniczo. Ze względu na objęcie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, umową dzierżawy nieruchomości, jej wydanie nastąpi w terminie do czterech miesięcy od dnia zakupu. Uzbrojenie (energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja) poprowadzone w ciągu ulicy Usługowej przy północnej granicy nieruchomości. W sprawie możliwości zaopatrzenia w media oraz włączenia się do poszczególnych instalacji należy kontaktować się bezpośrednio z właścicielem sieci. Przez centralną część działki przebiega linia wysokiego napięcia 400 kV wraz z pasem technologicznym o szer. 35 m, od osi linii, w obrębie którego obowiązują ograniczenia w użytkowaniu zgodnie z odrębnymi przepisami. Wzdłuż ul. Lazurowej, na południowej części nieruchomości przebiega linia średniego/niskiego napięcia. Nieruchomość posiada bardzo korzystną lokalizację ze względu na usytuowanie względem miasta Wrocławia (sąsiaduje z granicami administracyjnymi miasta) oraz bliskość planowanej budowy Wschodniej Obwodnicy Wrocławia na odcinku Łany-Długołęka. Przeznaczenie podstawowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: U/P/1, U/P/2. Tereny przemysłowe i usługowe, w tym działalności produkcyjnej, usługowej, baz, składów, magazynów, obsługi komunikacji.

 

Przetarg odbędzie się 9 listopada 2020 r. o godz. 11:00  w Urzędzie Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium,

- dowodu tożsamości (w przypadku osób fizycznych),

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru), w przypadku wydruku komputerowego aktualnych informacji z KRS, wymagana jest zgodność z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  (t.j. Dz.U.  z 2019 poz. 1500 ze zm). Wadium  należy  wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica: Getin Noble Bank S.A, numer rachunku: 55 1560 0013 2000 6752 5000 0009 z adnotacją „ przetarg działka 284 w Dobrzykowicach”.

Termin wniesienia wadium upływa dnia 8 listopada 2020 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. W przypadku gdy udział w przetargu bierze konsorcjum – przez lidera konsorcjum. Wpłacone wadium zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości na rzecz wpłacającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował jedno postąpienie od ceny wywoławczej. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący. Umowa notarialna zostanie sporządzona w miejscu i terminie wskazanym przez sprzedającego. W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017r. poz. 2278). Do ceny netto nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT – według aktualnej stawki  23 %. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać Urzędzie Gminy Czernica, ul. Szkolna 1 w Dobrzykowicach lub telefonicznie tel. 502 735 269  Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 
Zalaczniki:
dobrzykowice-284-mapa.png
dobrzykowice-284-ogloszenie-nr-mtp.6840.13.1.2020.er.pdf
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności