Sprzedaż nieruchomości 2020

Przetargi

data publikacji:  24-08-2020 | 08:34
data ostatniej modyfikacji:  24-08-2020 | 09:38
data wytworzenia dokumentu:  24-08-2020
autor dokumentu: Ewelina Radecka
   
Działka nr 291/8 w Dobrzykowicach pod teren zabudowy usługowej - drugi przetarg ustny nieograniczony 24.08.2020

 

MTP.6840.3.3.2020.ER                                                                                                      

 

Wójt Gminy Czernica

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Dobrzykowice.

 

Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana działka nr 291/8 o powierzchni  11,2435 ha obręb Dobrzykowice

Dla n/w nieruchomości gruntowej niezabudowanej Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1O/00020340/5. W dziale IV księgi wieczystej (hipoteka) brak wpisów. W dziale III (roszczenia ograniczenia) wpisano ostrzeżenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji towarzyszącej w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego na rzecz GAZ-SYSTEM System S.A. oraz ostrzeżenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. Opisane wyżej służebności nie obciążają bezpośrednio działki nr 291/8 w Dobrzykowicach.

- cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 6.249.137,00 PLN  (netto) 

- wadium: 500.000 PLN

- wysokość minimalnego postąpienia: 70.000 PLN

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży położona jest w zachodniej części obrębu Dobrzykowice, przy ulicy Usługowej. Teren działki jest płaski, uprawiany rolniczo. Bezpośredni dojazd do nieruchomości poprzez drogę asfaltową (KDL/2) a następnie gruntową, nieutwardzoną oznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem KDD2.  Dostęp do drogi poprzez wydzieloną działkę 291/5, stanowiącą poszerzenie drogi gminnej.  Wzdłuż wschodniej, północnej i zachodniej granicy działki przebiega rów melioracyjny. Przez teren działki przebiega linia elektryczna średniego napięcia wraz ze strefą po 5m po obu stronach od osi linii, na której obowiązuje zakaz zabudowy. Nieruchomość sąsiaduje z działkami niezabudowanymi, przeznaczonymi pod teren zabudowy usługowej oraz produkcyjnej. Grunty niezabudowane w okolicy wykorzystywane są rolniczo. W pobliżu działki, przy sąsiednich nieruchomościach, przebiega sieć gazowa, wodociągowa, kanalizacyjna oraz sieć energii elektrycznej. W sprawie możliwości włączenia się do poszczególnych sieci i zaopatrzenia należy kontaktować się bezpośrednio z dostawcami mediów. Klasyfikacja gruntów przeznaczonych do sprzedaży: RIVa o powierzchni 7,2725 ha, RIVb o powierzchni 1,0702 ha, RV o powierzchni 2,9008 ha. Nieruchomość posiada bardzo korzystną lokalizację ze względu na usytuowanie względem miasta Wrocławia (sąsiaduje z granicami administracyjnymi miasta) oraz bliskość planowanej budowy Wschodniej Obwodnicy Wrocławia na odcinku Łany-Długołęka. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: U-1 Przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy usługowej.

Przetarg odbędzie się 27 października 2020 r. o godz. 12:00  w Urzędzie Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

-    dowodu wpłaty wadium,

-    dowodu tożsamości (w przypadku osób fizycznych),

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru), w przypadku wydruku komputerowego aktualnych informacji z KRS, wymagana jest zgodność z art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  (t.j. Dz.U.  z 2019 poz. 1500 ze zm). Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica: Getin Noble Bank S.A, numer rachunku: 55 1560 0013 2000 6752 5000 0009 z adnotacją „przetarg działka 291/8 w Dobrzykowicach”.

Termin wniesienia wadium upływa dnia 26 października 2020 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. W przypadku gdy udział w przetargu bierze konsorcjum – przez lidera konsorcjum. Wpłacone wadium zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości na rzecz wpłacającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował jedno postąpienie od ceny wywoławczej. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący. Umowa notarialna zostanie sporządzona w miejscu i terminie wskazanym przez sprzedającego. W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017r. poz. 2278). Do ceny netto nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT – według aktualnej stawki  23 %. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać Urzędzie Gminy Czernica, ul. Szkolna 1 w Dobrzykowicach lub telefonicznie tel. 502 735 269  Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 
Zalaczniki:
dobrzykowice-291_8-ogloszenie.pdf
dobrzykowice-291_8-mapa.png
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności