Sprzedaż nieruchomości 2020

Przetargi

data publikacji:  15-06-2020 | 10:06
data ostatniej modyfikacji:  16-07-2020 | 15:17
data wytworzenia dokumentu:  15-06-2020
autor dokumentu: Ewelina Radecka
  Wyniki postępowania
Działka nr 354/158 w Dobrzykowicach pod budownictwo jednorodzinne - przetarg ustny nieograniczony 15.06.2020

 

Wójt Gminy Czernica

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej  w  obrębie Dobrzykowice.

 

Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana działka nr 354/158 o powierzchni  0,1044 ha obręb Dobrzykowice

Dla n/w nieruchomości gruntowej niezabudowanej Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1O/00020340/5. W dziale IV księgi wieczystej (hipoteka) brak wpisów. W dziale III (roszczenia i ograniczenia) wpisano ograniczone prawa rzeczowe związane z inną nieruchomością, ostrzeżenie o wszczęciu postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji towarzyszącej w zakresie terminalu regazyfikacyjnego na rzecz firmy GAZ-SYSTEM SA. Ograniczenie to nie dotyczy nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

- cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 137 317,00 PLN  (netto) 

- wadium:  13 000 PLN

- wysokość minimalnego postąpienia: 2 000 PLN

 

Działka nr 354/158 położona jest w północnej części wsi Dobrzykowice przy zbiegu ulic Lazurytowej i Objazdowej. Położona jest w terenie płaskim. Działka ma kształt regularny, zbliżony do trapezu. Dojazd do działki drogami szutrowymi. Warunki środowiskowe są korzystne, choć występujący okresowo podwyższony poziom wód gruntowych uniemożliwia podpiwniczanie budynków. W otoczeniu wycenianej nieruchomości występują tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz tereny przeznaczone pod zieleń publiczną, dalej w kierunku południowym – pod usługi. Nieruchomość gruntowa położona jest w terenie wyposażonym w sieci uzbrojenia technicznego: wodociąg, energia elektryczna, gaz, brak natomiast kanalizacji sanitarnej. Sieci uzbrojenia technicznego znajdują się w drodze, w sąsiedztwie nieruchomości. W przypadku zabudowy gęstszej niż jeden budynek jednorodzinny jedno/dwu-lokalowy wymagana będzie rozbudowa odcinka sieci o ok. 30 m,
z uwagi na konieczność budowy 1 przyłącza dla 1 lokalu. Jak wynika z map zagrożenia powodziowego, teren na którym położona jest działka znajduje się na obszarze zagrożenia powodziowego z prawdopodobieństwem wystąpienia powodzi raz na 100 lat. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: MN-17, przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

 

Przetarg odbędzie się 16 lipca 2020 r. o godz. 12:00  w Urzędzie Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium,

- dowodu tożsamości (w przypadku osób fizycznych),

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru), w przypadku wydruku komputerowego aktualnych informacji z KRS, wymagana jest zgodność z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  (t.j. Dz.U.  z 2019 poz. 1500 ze zm). Wadium  należy  wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica: Getin Noble Bank S.A, numer rachunku: 55 1560 0013 2000 6752 5000 0009 z adnotacją „przetarg działka 354/61 w Dobrzykowicach”.

 

Termin wniesienia wadium upływa dnia 15 lipca 2020 r.

 

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował jedno postąpienie od ceny wywoławczej. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący. W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U  z 2017r. poz. 2278).

Do ceny netto nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT – według aktualnej stawki 23 %.

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać Urzędzie Gminy Czernica, ul. Szkolna 1 w Dobrzykowicach lub telefonicznie tel. 501 184 940. Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu  z  uzasadnionej przyczyny.

 
Zalaczniki:
dobrzykowice-354.158-ogloszenie.pdf
dobrzykowice-354.158-mapa.png
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności