ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2020

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA

Zarządzenie nr 121 25.11.2020
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gajków, gmina Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 120 24.11.2020
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   więcej »»»
Zarządzenie nr 119 24.11.2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2020 rok   więcej »»»
Zarządzenie nr 118 13.11.2020
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.   więcej »»»
Zarządzenie nr 117 13.11.2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2020 rok   więcej »»»
Zarządzenie nr 116 10.11.2020
w sprawie wyznaczenia osób do składu Komisji przetargowej   więcej »»»
Zarządzenie nr 115 12.11.2020
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czernica na 2021 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 114 10.11.2020
w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 113 10.11.2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2020 rok   więcej »»»
Zarządzenie nr 112 30.10.2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2020 rok   więcej »»»
Zarządzenie nr 111 29.10.2020
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.81.2015 Wójta Gminy Czernica z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czernicy   więcej »»»
Zarządzenie nr 110 28.10.2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2020 rok   więcej »»»
Zarządzenie nr 109 26.10.2020
w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego   więcej »»»
Zarządzenie nr 108 26.10.2020
w sprawie ograniczenia dostępności Urzędu Gminy Czernica oraz jednostek organizacyjnych Gminy Czernica dla bezpośredniej obsługi interesantów   więcej »»»
Zarządzenie nr 107 26.10.2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2020 rok   więcej »»»
Zarządzenie nr 106 21.10.2020
w sprawie wyznaczenia osób do składu Komisji przetargowej   więcej »»»
Zarządzenie nr 105 16.10.2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2020 rok   więcej »»»
Zarządzenie nr 104 21.10.2020
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 103 14.10.2020
w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego.   więcej »»»
Zarządzenie nr 102 14.10.2020
w sprawie zmiany Zarządzenia 31/2011 Wójta Gminy Czernica z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad stosowania w Urzędzie Gminy Czernica Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności