ZWOŁANIA SESJI

RADA GMINY CZERNICA 2018-2023

data publikacji:  17-10-2019 | 20:01
data ostatniej modyfikacji:  17-10-2019 | 20:17
autor dokumentu: K.Pindera

Zwołuję XI Sesję Rady Gminy Czernica dnia 23 października 2019 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica przy ul. Kolejowej 3 (pok. nr 19).

 

Proponowany porządek obrad:

1.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Czernica.
4.    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Czernica o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.    Sprawozdanie Wójta Gminy Czernica z działalności za okres międzysesyjny.
6.    Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Gminy przez osoby zobowiązane.
7.    Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych Wójtowi Gminy Czernica przez osoby zobowiązane.
8.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1)    regulaminu korzystania z przystani wodnej położonej na terenie Gminy Czernica;
2)    nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy;
3)    przystąpienia Gminy Czernica do Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej;
4)    określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od tego podatku;
5)    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu elektrowni wodnej w obrębie Jeszkowice, gmina Czernica;
6)    przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzykowice, gmina Czernica;
7)    uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica”;
8)    zmian w budżecie Gminy Czernica na 2019 rok;
9)    zmiany uchwały nr III/23/2018 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica;
10)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobrzykowice – ul. Składowa;
11)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobrzykowice – ul. Sadowa;
12)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Chrząstawa Mała – ul. Radosna.
9.    Oświadczenia radnych.
10.    Sprawy różne.
11.    Zamknięcie obrad Rady.

POBIERZ  SPAKOWANE PROJEKTY UCHWAŁ ZIP


Przewodniczący Rady Gminy Czernica
Leszek Kusiak

 

Podstawa prawna zwolnienia z zakładu pracy:
art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.).
 

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności