UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA KADENCJA 2018-2023

UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA

data publikacji:  25-04-2019 | 09:56
data ostatniej modyfikacji:  25-04-2019 | 09:56
autor dokumentu: Marcin Gałandziej

UCHWAŁA NR VII/47/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego dla gminy Czernica, uchwalonego uchwałą Nr VIII/38/2007 Rady Gminy Czernica z dnia 29 czerwca 2007r.


UCHWAŁA NR VII/48/2019 w sprawie uchwalenia zmiany uchwały w sprawie "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica"


UCHWAŁA NR VII/49/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nadolice Wielkie

UCHWAŁA NR VII/50/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nadolice Wielkie

UCHWAŁA NR VII/51/2019 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa na obszarze Gminy Czernica oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

UCHWAŁA NR VII/52/2019 zmieniająca uchwałę nr XLI/335/2018 Rady Gminy Czernica z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie
określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dla których nie ustalono takiego wymiaru


UCHWAŁA NR VII/53/2019 w sprawie zmiany uchwały nr II/18/2018 r. Rady Gminy Czernica z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czernica

UCHWAŁA NR VII/54/2019 w sprawie zmiany uchwały nr XLII/339/2018 Rady Gminy Czernica z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie
określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert


UCHWAŁA NR VII/55/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernica

UCHWAŁA NR VII/56/2019 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Czernica

UCHWAŁA NR VII/57/2019 w sprawie przyznania Nagrody Gminy Czernica


UCHWAŁA NR VII/58/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2019 rok
+ UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

UCHWAŁA NR VII/59/2019 w sprawie zmiany uchwały nr III/23/2018 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności