Sprzedaż nieruchomości 2018

Przetargi

data publikacji:  09-05-2018 | 08:20
data ostatniej modyfikacji:  11-06-2018 | 12:28
autor dokumentu: Ilona Ewa Czupta
  Wyniki postępowania
Działka nr 61/3 w Wojnowicach pod zabudowę mieszkaniowo - usługową, drugi przetarg ustny nieograniczony 09.05.2018

Czernica 8.05.2018r.

MTP.6840.3.3.2018.IC

 

                                                                                            Wójt Gminy Czernica

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej  w obrębie Wojnowice.

 

Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana działka nr 61/3 o powierzchni  0,1513 ha wraz z 1/2 udziału w drodze dz. nr 61/6 o pow. 0,08 ha w Wojnowicach.

Dla n/w nieruchomości gruntowych niezabudowanych Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach nr WR1O/00022549/4 oraz WR1O/00039536/2. W księgach wieczystych brak obciążeń hipotecznych.

 

- cena wywoławcza wynosi: 62.926,00  PLN  (netto) 

- wadium:  7000  PLN

- wysokość minimalnego postąpienia :  2000 PLN

 

Nieruchomość położona jest w centrum wsi Wojnowice. Dojazd do działki nr 61/3  prowadzi drogami o nawierzchni utwardzonej tłuczniem: wewnętrzną - ul. Oliwkową, która łączy się z drogą gminną - ul. Akacjową. Ul. Akacjowa charakteryzuje się małym natężeniem ruchu kołowego (droga osiedlowa). W najbliższym otoczeniu nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa oraz tereny niezabudowane. Kształt działki nieregularny, teren płaski, porośnięty trawą i krzewami. Sieci infrastruktury technicznej elektroenergetyczna, gazowa oraz kanalizacyjna dostępne z drogi publicznej  – ul. Akacjowej lub ul. Głównej (wymaga zgody właścicieli nieruchomości nr 61/1). Przyłączenie do wody wymaga zgody właścicieli nieruchomości sąsiednich. Działka nr 61/6 jest drogą wewnętrzną, gruntową, częściowo porośnięta trawą.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki nr 61/3 w Wojnowicach: 11 MU zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna o niskiej intensywności, zabudowa mieszkaniowo - usługowa lub usługowa. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  działki nr 61/6                 w Wojnowicach: 7 KDW niepubliczne drogi wewnętrzne.

 

Przetarg odbędzie się 11 czerwca 2018 r. o godz. 12:00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium,

- dowodu tożsamości (w przypadku osób fizycznych),

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru) w przypadku wydruku komputerowego aktualnych informacji z KRS, wymagana jest zgodność z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  (t.j.Dz.U. z 2017 poz. 700 ze zm.).Wadium  należy  wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy Czernica: Getin Noble Bank S.A, numer rachunku:  55 1560 0013 2000 6752 5000 0009 z adnotacją „działka 61/3 Wojnowice”.

 

Termin wniesienia wadium upływa dnia 8 czerwca 2018 r.

 

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Czernica. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś  w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował jedno postąpienie od ceny wywoławczej. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący. W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U  z 2017r. poz. 2278).

Do ceny netto nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT – według aktualnej stawki  23 %.

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3,
tel: 502 735 269 lub osobiście w pokoju nr 13.
Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu 
z  uzasadnionej przyczyny
.

 

 
Zalaczniki:
wojnowice-61.3.pdf
wojnowice-61.3.png
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności