Sprzedaż nieruchomości 2018

Przetargi

data publikacji:  25-04-2018 | 09:19
data ostatniej modyfikacji:  29-06-2018 | 13:09
autor dokumentu: Ilona Ewa Czupta
  Wyniki postępowania
Działka nr 297/5 pod przemysł i usługi w Dobrzykowicach - drugi przetarg ustny nieograniczony 25.04.2018

MTP.6840.16.6.2017.IC

 

                                                                                         Wójt Gminy Czernica

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej  w  obrębie Dobrzykowice

 

Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana działka nr 297/5 o powierzchni  1,6257 ha

Dla n/w nieruchomości gruntowej niezabudowanej Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1O/00051038/1. Brak obciążeń hipotecznych.

 

- cena wywoławcza wynosi:  496.357,00 PLN  (netto) 

- wadium :  50 000  PLN

- wysokość minimalnego postąpienia :  5000 PLN

 

Nieruchomość położona jest w północno-zachodniej części obrębu Dobrzykowice, pomiędzy miejscowościami Dobrzykowice i Kiełczówek, w pobliżu drogi powiatowej łączącej gminy Czernica i Długołęka w pobliżu planowanego zjazdu ze wschodniej obwodnicy Wrocławia. Najbliższa zabudowa o charakterze usługowo-produkcyjnym usytuowana jest w odległości ok. 200 m. od granic nieruchomości. Działka nie posiada doprowadzonych sieci uzbrojenia technicznego. Sieć wodociągowa i elektroenergetyczna doprowadzona do najbliższej zabudowy przy ul. Przemysłowej. Warunki środowiskowe przeciętne, brak uciążliwości, może występować okresowo podwyższony poziom wód gruntowych.

Nieruchomość jest określona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako: U/P - 1 - tereny usług lub produkcji przemysłowej.

Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 23 stycznia 2018r.

 

Przetarg odbędzie się 29 czerwca 2018 r. o godz. 12:00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium,

- dowodu tożsamości (w przypadku osób fizycznych),

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru) - w przypadku wydruku komputerowego aktualnych informacji z KRS, wymagana jest zgodność z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  (t.j. Dz.U.  z 2017 poz.700 ze zm).

Wadium  należy  wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica :

Getin Noble Bank S.A, numer rachunku:  55 1560 0013 2000 6752 5000 0009 z adnotacją „działka 297/5 Dobrzykowice”.

 

Termin wniesienia wadium upływa dnia 28 czerwca 2018 r.

 

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował jedno postąpienie od ceny wywoławczej. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący. W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U  z 2017r. poz. 2278).

 

Do ceny netto nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT – według aktualnej stawki  23 %.

 

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3,
tel: 502 735 269 lub osobiście w pokoju nr 13.
Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu 
z  uzasadnionej przyczyny
.

 

 
Zalaczniki:
dobrzykowice-297.5.png
zarzadzenie-297.5-dobrzykowice.pdf
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności