Sprzedaż nieruchomości 2017

Przetargi

data publikacji:  23-11-2017 | 07:57
data ostatniej modyfikacji:  08-01-2018 | 12:30
autor dokumentu: Ilona Czupta
  Wyniki postępowania
Działka nr 354/65 w Dobrzykowicach pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną - czwarty przetarg ustny nieograniczony 23.11.2017

 

Wójt Gminy Czernica

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Dobrzykowice.

Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana działka nr 354/65 o powierzchni 0,6516 ha

Dla n/w nieruchomości gruntowej niezabudowanej Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1O/00020340/5. Brak obciążeń hipotecznych.

- cena wywoławcza wynosi: 309.179,00 PLN (netto)

- wadium: 30.000 PLN

- wysokość minimalnego postąpienia : 5.000 PLN

Działka gruntu położona północno-zachodniej części obrębu Dobrzykowice, pomiędzy miejscowościami Dobrzykowice i Kiełczówek. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (osiedle domków wolnostojących) oraz boisko sportowe. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Brylantowej (miejscami podsypana tłuczniem) o małym natężeniu ruchu kołowego, która kolejno łączy się z ul. Szafirową i ul. Stawową. Przy granicy działki przebiega sieć wodociągowa i energetyczna a przy sąsiednich działkach sieć gazowa. Nieruchomość położona jest w obszarze poziomu wysokich wód gruntowych. Zgodnie z danymi zawartymi na hydroportalu map zagrożenia powodziowego i map ryzyka udostępnionych przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej działka nr 354/65 znajduje się na obszarze zagrożenia powodziowego. Prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi na poziomie średnim tj. 1 raz na 100 lat. h=0,0-0,5.

Nieruchomość jest przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową – wielorodzinną (do czterech kondygnacji w tym poddasze) z usługami na parterze budynków.

Przetargi zakończone wynikiem negatywnym odbyły się w dniach: pierwszy przetarg: 31.05.2017, drugi przetarg: 02.08.2017, trzeci przetarg: 05.10.2017r.

Przetarg odbędzie się 4 stycznia 2018r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium, - dowodu tożsamości ( w przypadku osób fizycznych),

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru)

- w przypadku wydruku komputerowego aktualnych informacji z KRS, wymagana jest zgodność z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2017 poz.700).

Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica: BS Oława O/ Jelcz Laskowice numer rachunku: 67 9585 0007 2013 0200 2088 0001 z adnotacją „działka 354/65 Dobrzykowice”. Termin wniesienia wadium upływa dnia 3 stycznia 2018 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował jedno postąpienie od ceny wywoławczej. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący. W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U z 2016r. poz. 1061). Do ceny netto nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT – według aktualnej stawki 23 %. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, tel: 502 735 269 lub osobiście w pokoju nr 11.

Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 
Zalaczniki:
ogloszenie-354.65.pdf
dobrzykowice-354.65.jpg
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności