Sprzedaż nieruchomości 2017

Przetargi

data publikacji:  24-10-2017 | 08:07
data ostatniej modyfikacji:  27-11-2017 | 08:51
autor dokumentu: Ilona Czupta
  Wyniki postępowania
Działka nr 354/121 w Dobrzykowicach pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną pierwszy przetarg ustny nieograniczony 24.10.2017

Wójt Gminy Czernica

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Dobrzykowice

 

Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana działka nr 354/121 w Dobrzykowicach o pow. 0,1241 ha

Dla n/w nieruchomości gruntowej niezabudowanej Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1O/00020340/5. Brak obciążeń hipotecznych.

- cena wywoławcza wynosi : 114.817,00 PLN ( netto )

- wadium: 7 000 PLN

- wysokość minimalnego postąpienia : 2000 PLN

Nieruchomość położona w północnej części wsi Dobrzykowice, w dużym kompleksie działek przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną. Część działek jest już zabudowana. Działka usytuowana w północno-zachodniej części w/w kompleksu działek przy zbiegu ul. Szafirowej i ul. Bursztynowej, w odległości ok. 2 km od ul. Stawowej – drogi w kierunku Kiełczowa. Główny dojazd do działki drogą asfaltową. Pozostałe drogi posiadają nawierzchnię utwardzoną tłuczniem. Działka ma kształt korzystny, zbliżony do prostokąta. Nieruchomość wyposażona jest w instalację wodociągową z sieci wiejskiej. Istnieje możliwość podłączenia do sieci elektroenergetycznej i gazowej. Nieruchomość położona jest w obszarze poziomu wysokich wód gruntowych. Zgodnie z danymi zawartymi na hydroportalu map zagrożenia powodziowego i map ryzyka udostępnionych przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej działka nr 354/121 znajduje się na obszarze zagrożenia powodziowego. Prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi na poziomie średnim tj. 1 raz na 100 lat., h=0,0-0,5, h=0,5-2,0 Nieruchomość przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Przetarg odbędzie się 25 listopada 2017 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium,

- dowodu tożsamości ( w przypadku osób fizycznych),

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru) - w przypadku wydruku komputerowego aktualnych informacji z KRS, wymagana jest zgodność z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j.Dz.U. z 2017 poz.700). Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica : BS Oława O/ Jelcz Laskowice numer rachunku: 67 9585 0007 2013 0200 2088 0001 z adnotacją „działka 354/121 Dobrzykowice” Termin wniesienia wadium upływa dnia 24 listopada 2017 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował jedno postąpienie od ceny wywoławczej. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący. W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U z 2016r. poz. 1061). Do ceny netto nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT – według aktualnej stawki 23 %. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, tel: 502 735 269 lub osobiście w pokoju nr 11.

 

Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 
Zalaczniki:
dobrzykowice-354.121.png
ogloszenie-354.121-dobrzykowice.pdf
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności